Liity Jäseneksi
Liity jäseneksi
Seuranta ja valvontailmoitus SVI
Oikeusturvakeskus
Koulutus
Kansainvälinen toiminta
Tietopalvelu
EOK:n oikeusturvapoliittinen toimintalinja vuosina 2017 – 2019

EOK:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat:

* Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen

* Perustuslaissa säädettyjen perusoikeuksien toteutuminen täysimääräisesti

* Demokratian ja julkishallinnon avoimuuden lisääminen

* Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen

* Turvattomuuden ja huono-osaisuuden vähentäminen

* Terveyden edistäminen

* Yhteiskunnallinen aktiivisuus ja yhteisvastuu

Perus- ja ihmisoikeuksien oikeudenmukainen toteutuminen on kestävä lähtökohta hyvinvointiyhteiskunnan ja kaikkien sen jäsenten tulevaisuuden rakentamiselle. Suomessa toteutetun oikeusturvapolitiikan päämääränä on oltava oikeudenmukaisuus sellaisessa muodossa, joka takaa ihmisarvoisen elämisen ja turvallisen elinkeinotoiminnan harjoittamisen kaikille. Toimintapoliittisena tavoitteena on kehittää yhteiskuntaa yhä tasa-arvoisemmaksi ja ihmisarvoa kunnioittavammaksi.

EOK toimii vastavoimana niille oikeusturvaa loukkaaville arvoille ja käytännöille, jotka hyväksyvät ihmisten ja yrityksien jäämisen täyden oikeusturvan ulkopuolelle. EOK:n tehtävänä on tuoda esiin ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkauksista kärsivien ihmisten ja yritysten tarpeet, antaa heille tietoa ja neuvoja sekä ennalta ehkäistä oikeusloukkauksista aiheutuvaa syrjäytymistä ja terveydellisiä ongelmia.

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistettujen rikosoikeudellisen syyttömyysolettaman kunnioittaminen ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaaminen ovat edelleen tärkeitä päämääriä EOK:n toimintapolitiikassa. Tuomioiden ja hallintopäätösten tulee olla avoimesti perusteltuja ja niistä on kansalaisten ymmärtämällä kielellä voitava saada selvää, miten ratkaisun lopputulokseen on päädytty.

EOK:n pyrkimyksenä on kehittää lainsäädäntöä siten, että ihmis- ja perusoikeuksiin kohdistuvat loukkaukset vähenisivät ja kaikki voisivat saada oikeusturvansa toteutetuksi tehokkaasti. Keskeisinä kehittämishankkeina EOK pitää vakuutusoikeuden asemaa koskevaa uudistusta siten, että nykymuotoinen vakuutusoikeus voidaan lakkauttaa, tuomioistuimien muutoksenhaun kehittämistä oikeusturvan saatavuuden ja menettelyn yhdenvertaisuuden turvaavalla tavalla sekä hallintolainkäyttömenettelyn uudistamista siten, että jokainen voi saada asiansa käsittelyyn puolueettomuuden ja riippumattomuuden turvaavassa oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä. Yleisen luottamuksen säilyttämisen varmistamiseksi tuomioistuimien puolueettomaan ja riippumattomaan menettelyyn erityisesti korkeimmassa oikeudessa EOK:n tavoitteena on saada KKO:n jäsenten välimiesmenettelyyn osallistuminen laissa kokonaan kielletyksi.

Resurssiensa antamissa puitteissa EOK tukee nuorison syrjäytymisen ehkäisemiseen pyrkiviä hankkeita. EOK:n tavoitteena on poistaa erityisesti lainsäädännöstä aiheutuvia oikeusturvaloukkauksia nuorten työttömyysturvan toteuttamisessa.

Vanhusten ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien oikeusturvan parantaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä erityisesti kuntauudistusta toteutettaessa on yksi EOK:n kauaskantoisia tavoitteita. Asiantuntijat ovat havainneet, että kuntauudistuksen toteuttamisessa on valmisteilla lainsäädäntöä, joka on selvästi voimassa olevan perustuslain vastaista ja uhkaa jokaisen suomalaisen perusoikeuksien toteutumista.

EOK osallistuu korruption poistamiseen tähtääviin aloitteisiin ja korostaa hallinnon läpinäkyvyyden ja avoimuuden merkitystä demokraattisen päätöksenteon edellytyksenä. Toimintapolitiikassaan lausuttuja tavoitteitaan EOK ajaa yhdessä toisten samaan päämäärään pyrkivien kansalaisjärjestöjen kanssa asianomaisiin viranomaisiin vaikuttaakseen. EOK tukee sellaisia yhteistyöhankkeita, joiden avulla voidaan kansalaisyhteiskunnan painoarvoa vahvistaa.

EOK tulee vahvistamaan myös kansainväliseen yhteistyön edellytyksiä toimiessaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvattujen oikeuksien takaamiseksi kaikille Euroopan Unionin jäsenmaiden asukkaille.

(Vahvistettu liittokokouksessa 6.8.2016)
EOK
EOK - Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto
PL 1243
96101 Rovaniemi

asiakaspalvelu @ eok.fi
Säännöt
Rekisteriseloste
Toimintapolitiikka
Yhteystiedot
Säilytä EOK-jäsenyys