Liity Jäseneksi
Liity jäseneksi
Seuranta ja valvontailmoitus SVI
Oikeusturvakeskus
Koulutus
Kansainvälinen toiminta
Tietopalvelu
Viestintä

Viestintäyksikön tehtäviin kuuluvat perus-ja ihmisoikeuksien ja oikeusturva-asioiden sekä niiden loukkaamisesta ja liiton toiminnasta tiedottaminen, jäsentiedotteiden sekä lehdistötiedotteiden laatiminen.

Liiton sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä vastaa liiton toiminnanjohtaja ja tiedotustoimikunta. Tiedotteet julkaistaan liiton internetsivuilla. Vanhemmat tiedotteet ja uutiset kohdasta arkisto.

Tietopalvelu

Tutkimus

Tutkimuspalvelut vastaa mm. erilaisten oikeusturvakysymyksiin liittyvien projektien suunnittelusta, tutkimuspyyntöjen vastaanottamisesta sekä projektirahoituksen suunnittelusta,  kehittämisestä, seuraamisesta ja toteuttamisesta.

Yhteistoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen eri koulutus-ja tutkimusorganisaatioiden sekä yksittäisten tutkijoiden kanssa.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

EOK:n oikeusturvan tutkimuskysely 2010
 
Oikeusturvaloukkaukset aiheuttavat taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia
 
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää oikeusturvan toteutumisen nykytilaa Suomessa vuonna 2010.
 
Kysely oli auki vastattavaksi 8.2 – 8.4.2010 välisen ajan.
 
Kysely oli rajattu täysivaltaisiin 18 vuotta täyttäneisiin kansalaisiin ja siihen osallistui 615 vastaajaa ja kyselyn avasi 634 henkilöä. Vastaaja pystyi pääsääntöisesti valitsemaan yhden annetuista vaihtoehdoista.
 
Tuloksia
 
Ikä
 
51 % eli 306 henkilöä oli iältään 46–63 vuotiaista. 18–26- vuotiaista vastasivat heikoiten vain 2,7 % vastaajista eli 16 henkilöä.
 
Sukupuoli
 
Kyselyyn vastanneita miehiä yhteensä 453 eli 75,1 %.
Kyselyyn vastanneita naisia oli yhteensä 150 eli 24,9 %.
 
Miten mielestänne tunnette laissa säädetyt oikeutenne?
 
Reilut puolet 55,4 % vastaajista tunsi hyvin laissa säädetyt oikeutensa, vain 2,5 % ei tuntenut ollenkaan.
 
Miten mielestänne laissa säädetyt oikeutenne ovat toteutuneet?
 
Lähes 60 % vastaajista tunsi oikeutensa toteutuneen heikosti.
 
Kuinka usein olette kokeneet, että perus- ja ihmisoikeuksianne on loukattu viranomaisten taholta?
 
35 % vastaajista tunsi hyvin usein (joka vuosi) kokeneensa oikeuksien loukkauksia. Suurin osa vastaajista oli kokenut harvoin tai ei ollenkaan.
 
Mitä muutoksia teihin kohdistunut perus tai ihmisoikeusloukkaus on aiheuttanut elämäänne?
 
Suurin osa vastaajista oli kokenut loukkauksien aiheuttaneen heille joko taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Tässä kysymyksessä pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon.
 
Jos virkamies rikkoo lakia toisten oikeuksia loukaten, niin mikä ylimmän laillisuusvalvonnan toimenpide siitä tulisi hänelle mielestänne seurata?
 
Suurin osa vastaajista 87,6 % halusi lakia rikkoneen virkamiehen asetettavan syytteeseen.
 
Kun asioitte eri hallinnoissa, niin miten virkamiehet ovat asianne hoitaneet?
 
Melkein puolet 46,2 % vastaajista oli tyytyväisiä virkamiesten palveluun. Heikkoa palvelua oli saanut kolmannes vastaajista.
 
Miten virkamiehet ovat käyttäytyneet teitä kohtaan?
 
Melkein puolet vastaajista oli tyytyväisiä virkamiesten palveluun. Heikkoa palvelua oli saanut neljännes vastaajista.
 
Onko teitä koskaan uhattu, peloteltu tai painostettu virkamiehen toimesta?
 
Hieman vajaa kuin puolet vastaajista ei ollut koskaan kokenut painostusta. Saman verran oli vastaajia, jotka olivat harvoin kokeneet painostusta.
 
Onko yksittäisen viranhaltijan tapa käyttää hänelle uskottua harkintavaltaa vaikuttanut kohteluunne viranomaisessa?
 
Alle 70 % vastaajista koki, että viranhaltijan tapa käyttää hänelle uskottua harkintavaltaa, ei ole koskaan tai harvoin vaikuttanut kohteluun viranomaisessa.
 
Onko poliisilla ja syyttäjällä mielestänne liikaa harkintavaltaa?
 
Reilusti yli puolet 66.1 % vastaajista oli sitä mieltä, että poliisilla ja syyttäjällä on liikaa harkintavaltaa.
 
Pitääkö mielestänne lakia tulkitsevan viranomaisen aina perustella päätöksensä viittaamalla siihen lakiin, johon päätös perustuu?
 
Suurin osa vastaajista 83,1 % halusi, että päätökset perustellaan siihen liittyvällä lailla.
 
Oletteko havainneet viranomaisen tai yksittäisen viranhaltijan peittelevän virheitään tai suojelevan virheiden tekijöitä?
 
Yli puolet 60 % vastaajista oli sitä mieltä, että viranhaltijat peittelevät tai suojelevat virheiden tekijöitä usein.
 
Olisiko viranomaisten vallan väärinkäytösten ja laillisten oikeuksien loukkaajien paljastaminen ja julkistaminen hyvä tapa ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä?
 
¾ osaa vastaajista kannatti väärinkäytösten paljastamista ja julkistamista aina.
 
Mitä mieltä olette, jos kaikkia oikeudenkäynneissä toimivia lakimiehiä valvoisi jatkossa Suomen Asianajajaliitto?
 
Melkein puolet 43,9 % vastaajista oli sitä mieltä, että valvontaa pitää antaa järjestöille, joissa oikeuspalvelujen käyttäjät ja tuottajat ovat tasapuolisesti mukana. 29.6 % vastaajista oli sitä mieltä että valvonta pitää antaa kuluttajaviranomaisille ilman oikeuspalvelujen käyttäjien ja tuottajien osallisuutta.
 
Onko luottamuksenne viranomaisten toimintaan muuttunut?
 
Noin 70 % vastaajista ei luottaneet viranomaisten toimintaan tai heidän toimintansa oli heikentynyt. Vain 15,7 % vastaajista luotti täysin viranomaisten toimintaan.
 
Mitä mieltä olette, kun julkista hallintoa uudistetaan liittämällä siihen liike-elämän
toimintatapoja ja tehokkuusvaatimuksia?
 
Melkein puolet vastaajista eli 48,9 % ei hyväksynyt julkisen hallinnon uudistusta liittämällä siihen liike-elämän tehokkuusvaatimuksia, 40 % vastaajista hyväksyi, mikäli yhdenvertainen kohtelu säilytetään.
 
Miten mielestäsi voit parhaiten vaikuttaa kansalaisten ja yrityksien oikeusturvan edistämiseen Suomessa?
 
Melkein 70 % vastaajista katsoi, että oikeusturvan edistämiseen parhaiten vaikuttaa liittymällä oikeusturvajärjestöön. Vähiten kannatusta sai liittyminen poliittiseen puolueeseen ainoastaan 3,8 % vastaajista kannatti tätä.. Tähän kysymykseen pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon.
 
Oletteko havainneet, että julkisen vallan edustajat saavat erilaisia etuuksia, joilla voidaan vaikuttaa päätöksentekoon?
 
Yli puolet 56.9 % vastaajista katsoi, että julkisen vallan edustajat saivat usein etuuksia, joilla voidaan vaikuttaa päätöksentekoon.
 
Onko laki mielestänne sama kaikille?
 
Yli 70 % vastaajista koki, ettei laki ole kaikille sama.
 
Pitäisikö lainsäädäntöä kehittää niin, että kansalaiset voisivat lukea niistä suoraan oikeutensa ja velvollisuutensa?
 
Melkein 90 % oli sitä mieltä, että lainsäädäntöä on kehitettävä ymmärrettävämmäksi ainoastaan 13,2 % vastaajista oli tyytyväisiä nykytilaan.
 
 
EOK:n oikeusturvakysely 2007
 
Oikeuksien toteuttamisessa on suuria ongelmia

Kansalaisten oikeusturvan edunvalvontajärjestö Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry toteutti 20.2. - 28.3.2007 välisenä aikana laajan kansalaisten oikeuksien toteuttamista koskevan sähköisen kyselyn internetissä.
 
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää oikeusturvan toteutumisen nykytilaa Suomessa. Kysely oli rajattu täysivaltaisiin 18 vuotta täyttäneisiin kansalaisiin ja siihen osallistui 1126 vastaajaa. 
 
EOK:n mielestä kyselyn tulos antaa vähintäänkin suuntaa siitä, mikä on tilanne Suomessa oikeuksien toteuttamisen suhteen. Kysely viestii yleisesti sitä, että oikeuksien toteuttamisessa on suuria ongelmia.
 
Oikeusturvakyselyn mukaan suomalaisista suurin osa (69 %) tuntee omasta mielestään hyvin perusoikeutensa. Perusoikeudet tunnetaan selvästi muita oikeuksia paremmin. Tämä vastaa hyvin sitä kuvaa, joka EOK:n oikeusturvatyössä on myös havaittu, sillä perusoikeuksiin vedotaan usein.

Toisaalta kyselyn mukaan selvästi yli puolet (53 %) suomalaista tuntee oikeutensa heikosti, kun mukana ovat kaikkien lakien takaamat oikeudet. Kolmannes kyselyyn vastanneista (30 %) tunsi heikosti myös perusoikeutensa. Jos oikeuksiaan ei tiedä, niiden toteumista on vaikea itse valvoa. Kyselyn mukaan perusoikeuksista täysin tietämättömiä oli erittäin vähän, alle 1 %.
 
Kyselyn tulos osoittaa, että oikeuksia koskevalle valistukselle on tilaa ja tarvetta. Tähän EOK käyttikin paljon voimavaroja vuonna 2006.

Vastaajista puolet (56 %) katsoi oikeuksiensa toteutuvan heikosti tai ei lainkaan. Enemmistö (64 %) ei katsonut viranomaisten ottaneen vakavasti vaatimuksia oikeuksiensa toteuttamiseksi ja virheiden korjaamiseksi. Tuntuvalle viranomaisvastuullekin näyttää olevan kannatusta. Kyselyn mukaan myös oikeuden toteuttamisen viranomaisissa koki vastaajista 80 % hitaana.
 
Vaatimuksien vakavasti ottaminen usein viranomaisille arvovaltakysymys
 
Kyselyyn vastanneista selvän enemmistön mielestä viranomaiset suhtautuvat hyvin torjuvasti väitettyihin oikeuksien loukkauksiin. Vastaajista (52 %) oli sitä mieltä, että viranomaiset suhtautuvat oikeuksien toteuttamisvaatimuksiin heikosti. Vastaajista 13% oli kokenut, etteivät viranomaiset suhtaudu lainkaan vakavasti näihin vaatimuksiin. Vastanneista kolmannes (34 %) oli sitä mieltä, että viranomaiset ovat ottaneet vaatimukset vakavasti.
 
EOK:n oman seurannan mukaan viranomaisissa on esiintynyt hyvästä hallintotavasta poikkeavia, asenteellisia ja laittomia menettelytapoja, joiden myöntämisestä on muodostunut viranomaiselle arvovaltakysymys. Kun virheitä ei haluta myöntää, siitä seuraa usein, että niitä aletaan peitellä.
 
Kyselyyn vastanneista 37 % oli sitä mieltä, että viranomaiset korjaavat tai oikaisevat heikosti tekemiään virheellisiä päätöksiä. Vastanneista 32 % oli kokenut sen, että virheellisiä päätöksiä ei viranomaisten toimesta, pyynnöistä huolimatta, ei ole lainkaan korjattu tai oikaistu.  
 
Viranomaisten lainrikkomuksista saamaa huomautusta ei pidetty riittävänä
 
Jos virkamies rikkoo lakia ja sen seurauksena aiheuttaa vakavaa vahinkoa, niin onko riittävää, että virkamies saa asiasta vain huomautuksen? Vastaajista 90 % oli sitä mieltä, että huomautus ei ole riittävä. Huomautusta riittävänä piti 5 % vastanneista. EOK:n mielestä ylin laillisuusvalvonta koetaan tehottomaksi, mikäli se päätyy vahinkoa aiheuttaneissa lain rikkomisissa pelkkään huomautukseen. Viranomaisten saamat huomautukset ovat arkipäivää, mutta niillä ei ole tarvittavaa tehoa ja vaikutusta kansalaisten oikeusturvan toteutumiseen.
 
Yli 80 % suomalaisista kokee oikeusloukkauksen kerran viidessä vuodessa
 
Kyselyn mukaan, vähintään kerran viidessä vuodessa 83 % vastaajista oli kokenut joutuneensa viranomaisen taholta oikeusloukkauksen kohteeksi. Heistä 18 % oli kokenut oikeusloukkauksen vuosittain ja 38% muutaman vuoden välein. Kyselyyn vastanneista 16 % oli sitä mieltä, ettei heidän laillisia oikeuksiaan ole koskaan loukattu viranomaisten toiminnassa.
 
EOK:n seurannan ja valvonnan mukaan oikeusloukkaukset ovat Suomessa arkipäiväisiä.
 
Järjestäytyminen oikeusturva-alalla koettiin tärkeäksi
 
EOK:n oikeusturvakyselyyn vastanneista 89 % piti tärkeänä oikeusturvaongelmien ratkaisukeinona järjestäytymistä oikeusturvan edunvalvontajärjestöön. Voidakseen puolustaa ja edistää laillisten oikeuksien toteutumista ihmiset ovat kokeneet tarvitsevansa oikeusturvajärjestön tukea. 
 
Vuonna 2004 perustettu Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on muutamassa vuodessa noussut Suomen johtavaksi kansalaisten ja yrittäjien oikeusturvan edunvalvontajärjestöksi. Oikeusturvakyselyn tulokset ovat jäljempänä.
 

 
 • EOK:n oikeusturvakysely 2007 / tulokset

  Kyselyyn vastanneita miehiä yhteensä     492      43,69%

  Kyselyyn vastanneita naisia yhteensä      634       56,31%
   

  1.      Miten mielestänne tunnette perusoikeutenne?

  -         Hyvin                779      69,18%     

  -         Heikosti            338      30,02%

  -         En lainkaan          4        0,36%

  -         Ei vast                  5       0,44%

  2.      Miten mielestänne tunnette muut laissa säädetyt oikeutenne?

  -         Hyvin                490        43,52%

  -         Heikosti            594        52,75%

  -         En lainkaan        34          3,02%

  -         Ei vast                 8          0,71%

  3.          Miten mielestänne perusoikeutenne ovat toteutuneet?

  -         Hyvin                545         48,40%

  -         Heikosti            516         45,83%

  -         Ei lainkaan         57           5,06%

  -         Ei vast                 8           0,71%

  4.      Miten mielestänne muut laissa säädetyt oikeutenne ovat toteutuneet?

  -         Hyvin               471           41,83%

  -         Heikosti           582           51,69%

  -         Ei lainkaan        51             4,53%

  -         Ei vast              22             1,95%

  5.      Ottavatko viranomaiset vakavasti vaatimuksenne oikeuksienne toteuttamiseksi?

  -         Hyvin                381          33,84%

  -         Heikosti            580          51,51%

  -         Ei lainkaan       144           12,79%

  -         Ei vast               21            1,87%

  6.      Ovatko viranomaiset korjanneet tai oikaisseet pyynnöstänne tekemiään virheellisiä päätöksiä?

  -         Hyvin                301            26,73%

  -         Heikosti             421           37,39%

  -         Ei lainkaan        362            32,15%

  -         Ei vast                42              3,73%

   

  7.      Jos virkamies rikkoo lakia ja sen seurauksena aiheuttaa vakavaa vahinkoa, niin onko mielestänne riittävää, että hän saa asiasta vain huomautuksen?

  -         Kyllä, huomautus on riittävä              56           4,79%

  -         Ei, huomautus ei ole riittävä           1016         90,23%

  -         En osaa sanoa                                 53          4,71%

  -         Ei vast                                               1          0,09% 

  8.      Kuinka usein olette kokeneet, että laissa säädettyjä oikeuksianne on loukattu viranomaisten taholta?

  -         Hyvin usein (joka vuosi)                        203        18,03%

  -         Harvoin (muutaman vuoden välein)         424        37,66%

  -         Hyvin harvoin (n. viiden vuoden välein)    313        27,80%

  -         Ei koskaan                                          179       15,90%

  -         Ei vast                                                    7         0,62% 

  9.      Miten nopeasti asianne yleensä käsitellään viranomaisissa?

  -         Hyvin nopeasti                        203         18,03%

  -         Hitaasti                                  688         61,10%

  -         Erittäin hitaasti                       213         18,92%

  -         Ei vast                                     22           1,95%

  10.  Onko mielestänne tärkeää, että kansalaiset ja yritykset järjestäytyvät myös oikeusturva-alalla, ja tarvitaanko Suomessa kansalaisten ja yritysten oikeusturvan edunvalvontajärjestöä, joka edistää lain suomien oikeuksien toteutumista?

  -         Erittäin tärkeää                      615           54,62%

  -         Tärkeää                                 388           34,46%

  -         Ei tärkeää                               54             4,80%

  -         En osaa sanoa                        65             5,77%

  -         Ei vast                                      4             0,36%

 • EU:n Komission eurobarometri 2008

 • EU:n Komission (Eurobarometrin) ja EOK:n tutkimustulokset oikeusloukkauksien määrästä ovat samankaltaiset. Suomessa on 5 300 484 asukasta, joista n. 4 400 000 täysivaltaista 18 vuotta täyttänyttä kansalaista.

 • Lähes miljoonaa suomalaista kokee syrjintää vuosittain

 • EU-komissio julkaisi vuonna 2008 uuden syrjintää tutkineen Eurobarometrin. Tutkimuksen mukaan 15 % (795069) suomalaisista on kokenut syrjintää tai häirintää viimeisen vuoden aikana.

  Suomalaiset tiedostavat syrjinnän varsin hyvin. Noin puolet suomalaisista, kuten muidenkin EU-maiden kansalaisista, pitää syrjintää etnisen alkuperän, seksuaalisen suuntautuneisuuden, vammaisuuden ja iän perusteella varsin yleisenä. Suomalaisista 62% sanoo tietävänsä oikeutensa, jos joutuisi syrjinnän tai häirinnän kohteeksi. Tämä poikkeaa selvästi muista EU-maista, joissa vain kolmannes on selvillä oikeuksistaan.

  Syrjintää selvittänyt Eurobarometri tehtiin nyt toisen kerran. Tutkimus on Euroopan laajuinen ja Suomesta tutkimukseen haastateltiin 1001 henkilöä helmi-maaliskuussa 2008.

  Suomea koskeva tutkimustulos osoitteessa: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/csfi_en.pd

EOK
EOK - Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto
PL 1243
96101 Rovaniemi

asiakaspalvelu @ eok.fi
Säännöt
Rekisteriseloste
Toimintapolitiikka
Yhteystiedot
Säilytä EOK-jäsenyys