logo
Viranomaisten ympäristörikos Oulaisissa Tulosta Sähköposti
kivi_oulainenHallintoviranomaiset eivät noudata Eduskunnan säätämiä lakeja. Oulaisissa on tapahtumista hyvä esimerkki. Perustettiin kivilouhimo yleiskaavassa olevalle asuntoalueelle ja olemassa olevan asutuksen keskelle.

Asukkaiden hengen- ja omaisuuden perustuslaillisella oikeudella ei ollut mitään merkitystä.  Tapahtumista Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle professori H. T. Klami totesikin: ”On tapahtunut harvinaislaatuista piittaamattomuutta kaikista lainsäädöksistä”. 

Maa-aineslaki kieltää ehdottomasti vaaran aiheuttamisen asutukselle eikä  kohtuutonta haittaa saa aiheutua. Samoin räjähdysaine lainsäädännöllä turvataan hengen- ja omaisuuden suoja. Sieltä löytyy turvamääräyksiä sirpale- ja tärähdysvaaroista ja suojaetäisyyksistä. Näistä laeista löytyy myös kielto rangaistuksen uhalla väärien ja virheellisten tietojen antamisesta, joten viranomaisillakaan ei olisi ollut mitään mahdollisuutta toimia lainvastaisesti.  Kun viranomaisia ei valvo Oikeuskansleri eikä Eduskunnan oikeusasiamies, niin lääninoikeus ja KHO lähtivät tietoisesti hyväksymään paikallisviranomaisten totuuden vastaiset asiakirjat ja lupapäätökset. Louhinta oli aivan muuta mitä asiakirjoissa esitettiin. Tällainen toiminta on niin järjestäytynyttä, että ministeriöstä asti tulee virkamies louhijan ja kunnanvirkamiesten avuksi. Hän kertoi olevansa KHO:n asiantuntija ja hän hoitaa asiaa louhijalle. Olen käynyt henkilökohtaisesti ministeriössä, jossa jopa hänen työkaverinsa kertoi, ettei kärsi astua hänen ”varpailleen”.  Hän ohjasi louhijaa ja kunnanviranomaisia tekemään väärät ympäristöselvitykset. Näillä tiedoilla tehtiin lainvastaiset lupapäätökset.

Nostettuamme vahingonkorvauskanteen käräjäoikeudessa, pystyimme näyttämään toteen meille aiheutuvan Naapuruussuhdelain mukaisen pysyvän- ja kohtuuttoman rasituksen louhinnasta aiheutuvan melun, pölyn, ja tärinän muodossa, jopa yli 100 dB melun pihoissa.  Samoin oikeuden lainvoimaisella päätöksellä osoitimme kotimme vaurioituneen räjähdysten aiheuttamista tärinöistä. Jo louhinnan aikana valvontaviranomainen todisti oikeudessa, että lupaehtojen noudattaminen olisi tehnyt louhinnan mahdottomaksi. Näillä lainvoimaisilla päätöksillä ei lupaviranomaisille ollut mitään merkitystä, eikä louhintaan puututtu.

Minkään tasoista vaaraa ei maa-ainesten ottamisesta saa aiheutua naapurustolle. Luvan myöntäjä ilmoitti vastineessaan KHO:lle, ettei räjähdysaineiden käyttöä ole lupaa myönnettäessä otettu huomioon. Lain määräämät suojaeteisyydet ja muut turvamääräykset olisivat estäneet luvan myöntämisen. Viranomaisilta löytyi siihenkin keinot millä lakia kierrettiin. Louhijalle oli myönnetty jo vuosikausia lainvastaisesti räjähdysaineen ostolupia ja heiltä puuttui lain edellyttämä varasto ja käyttöoikeus.  Tähän asti saimme Keskusrikospoliisin tutkimaan asiaa.  Tutkimukset jäivät keskeneräisiksi. Saimme KRP:n tutkintapöytäkirjan haltuun, josta rikkeet ilmenivät. Sen aikainen KRP:n päällikkö sanoi henkilökohtaisesti, kun Suomessa paljastuu tarpeeksi pahaa, KRP:tä ei tarvita, heitä estetään tutkimasta.

Kun viranomaisilla menee lainvastaiset teot näin pitkälle, he suojelevat vain toinen toistaan. Toisaalta he avoimesti myöntävät kuinka hirveisiin virkavirheisiin ”toiset viranomaiset” ovat syyllistyneet . Louhinta loppui 1991 panostajien saamaan tuomioon. Heidät tuomittiin poliisin tutkimuksien perusteella, kuin kiven sirpaleita olisi lentänyt vain yhden kerran pihaan. Siihenkin oli näyttöä poliisilla, että samaa tapahtui vuosikausia. 

Ympäristörikos ei ole vanhentunut, koska maa-aineslain pakollisiin lupamääräyksiin kuuluu louhimispaikan maisemointi.. Maksaja maisemoinnille on hukassa. Alue on erittäin vaarallinen edelleen. Alue on tuhottuna kuin sotatanner. Rikoskierre vaan jatkuu. Myönnetään naapurustoa kuulematta uusia lupia, kuin jatkuvasti louhittaisiin. Myös ympäristökeskus tietoisesti  tapahtumista kirjoittaa lausuntoja kuin louhinta jatkuisi. Ympäristö keskus kirjoittaa mm lausunnossaan ettei monttuun saa laskea vettä ennen kuin pohja on tiivistetty ja reunat luiskattu. Vuosi kausia monttu on ollut veden täyttämä ja siellä on kasvanut kaloja ja rapuja. Vaikka olisi ollut lainmukaiset luvat, niin ympäristölainsäädännön mukaan käyttämättömät luvat vanhenevat viidessä vuodessa.

Olen itse toiminut poliisina 35 vuotta ja jäin vasta vanhuuseläkkeelle. En voi ymmärtää miksi poliisihallinnon pitää suojata rikollista toimintaa ja virkamiesten virkavirheitä.  Minulle on kerrottu ministeriössä, että viimekäden valvojat ovat laiminlyöneet tehtävänsä vuosikymmenien ajan räjähdysaineiden varastointi ja turvamääräyksien osalta yleensäkin. Olemme tehneet taas rikosilmoituksen poliisiylijohtajalle ympäristörikoksesta ja viranomaisten virkarikosepäilyistä. Poliisijohdolla ei näytä olevan uskallusta lähteä selvittämään virkarikoksia. 

Nyt lokakuussa saimme yllättäen tietoomme asiakirjan, jolla meiltä asukkailta salaa oli pihapiirimme asetettu uudisrakentamiskieltoon yleiskaava määräyksellä, kunnes louhimo on maisemoitu. Määräys ei koskenut samoin louhimon reunassa asuvaa louhimoalueen maanomistajaa.  Louhimon lähin naapuri, vanha pariskunta, joutui jättämään jo vuosia sitten kotinsa. Louhinta oli vaurioittanut heidän tulisijansa ja kiviröykkiöt ovat pihassa.  Heidän poika olisi nyt alkamassa rakentamaan uutta omakotitaloa. Onkin laiton rakennuskielto!. Maa-aineksen ottaminen ei lain mukaan saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapureille. Nyt tapahtunut ympäristörikos on este rakentamiselle. Rakennukset on saanut vaurioittaa asumiskunnottomaksi ja sitten salaa tehdään rakennuskielto. Försteiltä vietiin pakkotoimin oikeus asua omassa kodissa, meiltä virkamiesten ja louhijan toimilla tuhottiin pihapiirit ja kodit. Ovatko virkamiehet vastuussa korvaamaan kiinteistöjen arvonalennukset ja rakennevauriot ?  Heidän piittaamattomuuttaan lainsäädännön määräyksistä ympäristön tuho on tapahtunut.

 

Veikko Tenkula

Oulainen

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry