logo
EOK:n oikeusturvapoliittinen toimintalinja vuosina 2014 – 2016 Tulosta Sähköposti

  Sample Image

Rovaniemellä kokoontunut EOK:n liittokokous päätti seuraavan kolmivuotiskauden (2014-2016) oikeusturvapoliittisesta toimintalinjasta. 

EOK:n oikeusturvapoliittinen toimintalinja vuosina 2014 – 2016

EOK:n toimintaa ohjaavia arvoja ovat: 

* Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen

* Perustuslaissa säädettyjen perusoikeuksien toteutuminen täysimääräisesti

* Demokratian ja julkishallinnon avoimuuden lisääminen

* Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen

* Turvattomuuden ja huono-osaisuuden vähentäminen

* Yhteiskunnallinen aktiivisuus ja yhteisvastuu

Perus- ja ihmisoikeuksien oikeudenmukainen toteutuminen on kestävä lähtökohta hyvinvointiyhteiskunnan ja kaikkien sen jäsenten tulevaisuuden rakentamiselle. Suomessa toteutetun oikeusturvapolitiikan päämääränä on oltava oikeudenmukaisuus sellaisessa muodossa, joka takaa ihmisarvoisen elämisen ja turvallisen elinkeinotoiminnan harjoittamisen kaikille. Toimintapoliittisena tavoitteena on kehittää yhteiskuntaa yhä tasa-arvoisemmaksi ja ihmisarvoa kunnioittavammaksi. 

EOK toimii vastavoimana niille oikeusturvaa loukkaaville arvoille ja käytännöille, jotka hyväksyvät ihmisten ja yrityksien jäämisen täyden oikeusturvan ulkopuolelle. EOK:n tehtävänä on tuoda esiin ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkauksista kärsivien ihmisten ja yritysten tarpeet, antaa heille tietoa ja neuvoja sekä ennalta ehkäistä oikeusloukkauksista aiheutuvaa syrjäytymistä.

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistettujen rikosoikeudellisen syyttömyysolettaman kunnioittaminen ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaaminen ovat edelleen tärkeitä päämääriä EOK:n toimintapolitiikassa. Tuomioiden ja hallintopäätösten tulee olla avoimesti perusteltuja ja niistä on kansalaisten ymmärtämällä kielellä voitava saada selvää, miten ratkaisun lopputulokseen on päädytty. 

EOK:n pyrkimyksenä on kehittää lainsäädäntöä siten, että ihmis- ja perusoikeuksiin kohdistuvat loukkaukset vähenisivät ja kaikki voisivat saada oikeusturvansa toteutetuksi tehokkaasti. Keskeisinä kehittämishankkeina EOK pitää vakuutusoikeuden asemaa koskevaa uudistusta siten, että nykymuotoinen vakuutusoikeus voidaan lakkauttaa, tuomioistuimien muutoksenhaun kehittämistä oikeusturvan saatavuuden ja menettelyn yhdenvertaisuuden turvaavalla tavalla sekä hallintolainkäyttömenettelyn uudistamista siten, että jokainen voi saada asiansa käsittelyyn puolueettomuuden ja riippumattomuuden turvaavassa oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä.

Yleisen luottamuksen säilyttämisen varmistamiseksi tuomioistuimien puolueettomaan ja riippumattomaan menettelyyn erityisesti korkeimmassa oikeudessa EOK:n tavoitteena on saada KKO:n jäsenten välimiesmenettelyyn osallistuminen laissa kokonaan kielletyksi.

Resurssiensa antamissa puitteissa EOK tukee nuorison syrjäytymisen ehkäisemiseen pyrkiviä hankkeita. EOK:n tavoitteena on poistaa erityisesti lainsäädännöstä aiheutuvia oikeusturvaloukkauksia nuorten työttömyysturvan toteuttamisessa. EOK pyrkii myös resurssiensa mukaan vahvistamaan oikeusturvaan liittyvää sisäistä ja ulkoista tiedottamista.

Vanhusten ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien oikeusturvan parantaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä erityisesti kuntauudistusta toteutettaessa on yksi EOK:n kauaskantoisia tavoitteita. Asiantuntijat ovat havainneet, että kuntauudistuksen toteuttamisessa on valmisteilla lainsäädäntöä, joka on selvästi voimassa olevan perustuslain vastaista ja uhkaa jokaisen suomalaisen perusoikeuksien toteutumista.

EOK osallistuu korruption poistamiseen tähtääviin aloitteisiin ja korostaa hallinnon läpinäkyvyyden ja avoimuuden merkitystä demokraattisen päätöksenteon edellytyksenä. Toimintapolitiikassaan lausuttuja tavoitteitaan EOK ajaa yhdessä toisten samaan päämäärään pyrkivien kansalaisjärjestöjen kanssa asianomaisiin viranomaisiin vaikuttaakseen.

EOK tukee sellaisia yhteistyöhankkeita, joiden avulla voidaan kansalaisyhteiskunnan painoarvoa vahvistaa. 

EOK tulee vahvistamaan myös kansainvälisen yhteistyön edellytyksiä toimiessaan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattujen oikeuksien takaamiseksi kaikille Euroopan Unionin jäsenmaiden asukkaille.(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry