logo
Oikeuskansleri samalla kannalla tuomareiden jääviysongelmassa kuin EOK Tulosta Sähköposti
Ejaakko_jonkka_kuvaOK on keväällä 2012 pyytänyt oikeuskansleri Jaakko Jonkalta kannanottoa korkeimman oikeuden (KKO) jäsenten välimiestehtäviin. Asia on erityisen tärkeä, koska tuomareiden runsaat välimiestehtävät heikentävät yleistä luottamusta tuomioistuinten ja erityisesti KKO:n riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen lainkäytössään.

 

Ajankohtaiseksi asian selvittämisen on tehnyt Euroopan neuvoston korruption vastaisen elimen Grecon toiminta oikeuslaitosta koskevien sidonnaisuuksien paljastamiseksi. Suomalaisten tuomarien ja syyttäjien osalta Grecon toimesta selvitetään muun muassa sitä, miten heidän on ilmoitettava tulonlähteensä ja sijoituksensa

Oikeuskansleri pyysi lausuntoa EOK:n esiin tuomiin epäkohtiin KKO:n presidentti Pauliine Koskelolta ja lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden ja hovioikeuksien presidenteiltä. Myös Suomen Asianajajaliitto sai asiassa lausuntopyynnön oikeuskanslerilta.

Oikeuskansleri yhtyy 26.11.2012 antamassaan päätöksessä EOK:n esittämään näkemykseen siitä, että tuomioistuinten riippumattomuuteen tunnettavan luottamuksen merkitys on erityisen korostunut kysymyksen koskiessa ylintä tuomiovaltaa käyttäviä tuomioistuimia. Pyytämiensä lausuntojen perusteella oikeuskansleri lisäksi toteaa, että varsin moni lausunnonantajista näkee tarvetta nykyisen sääntelyn uudelleen arviointiin.

KKO:n presidentti Pauliine Koskelo kuitenkin tyrmää antamassaan lausunnossa sen käsityksen, että KKO:n jäsenten välimiestehtävät voisivat aiheuttaa esteellisyyden tuomarin tehtävässä. Koskelon mukaan tuomareiden sivutoimia koskevat epäilyt ovat epämääräisiä ja perustuvat mielikuville. Tästä lähtökohdasta arvioituna Koskelo päätyy siihen, että mitään epäkohtaa KKO:n jäsenen välimiestehtävin osalta ei olisi olemassa. Koskelon kanta on tämä siitäkin huolimatta, että lainsäädännössä ei ole hänen omankaan käsityksensä mukaan mitään velvoitteita ilmoittaa edes tuomarien sivutoimistaan saamista palkkioista.

Hämmästyttävää on, että KKO:n presidentti näkee välimiestehtävien olevan rajoituksetta sopivia tuomareille eikä pidä epäkohtana edes sitä, että kansalaisten mielikuva riippumattomasta ja puolueettomasta lainkäytöstä vaarantuisi runsaiden ja hyvin palkattujen sivutoimien seurauksena.

Tämä kannanotto osoittaa KKO:n presidentin olevan täysin sokea länsimaiselle oikeusvaltiolle keskeisen tärkeälle riippumattoman ja puolueettoman tuomarin ihanteelle. EOK:n käsityksen mukaan presidentti Koskelo ei ole tehtäviensä tasalla, kun otetaan huomioon nykyinen ihmis- ja perusoikeuksia korostava eurooppalainen oikeuskäsitys.

Hovioikeuden presidenttien oikeuskanslerille antamista lausunnoista on aihetta nostaa esille Rovaniemen hovioikeuden presidentti Esko Oikarisen näkemys asiasta. Hänen mukaansa laajamittainen välimiestehtävien hoitaminen voi ulkopuolisen tarkkailijan silmissä synnyttää perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta, ja siten saattaa täyttää laissa säädetyn esteellisyysperusteen asianomaisen tuomarin osalta. Presidentti Oikarinen korostaa, että koska välimiestehtävät ovat lain mukaan salaisia, muilla tahoilla ei ole käytettävissään riittäviä kontrollikeinoja tuomarin riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi. Näistä Oikarisen esittämistä käsityksistä voidaan EOK:n piirissäkin olla samalla kannalla.

Lisäksi presidentti Oikarinen yhtyy siihen EOK:n näkemykseen, että oikeusvaltiossa tulisi rakenteellisen korruption mahdollisuus kaikin keinoin estää. Hän esittää lausunnossaan oikeuskanslerille vakavasti harkittavaksi välimiestehtävien kieltämistä kaikilta tuomareilta tai ainakin lainsäädännön muuttamista avoimempaan suuntaan.

EOK on oikeuskanslerille lähettämässään kirjelmässä pitänyt välimiestehtävien kieltämistä KKO:n jäseniltä ainoana oikeina ratkaisuna välimiestehtävien aiheuttamaan jääviysongelmaan. EOK tulee jatkossa vaikuttamaan asiaa koskevan lainsäädännön valmisteluun tämän tavoitteen saavuttamiseksi.


EOK:n jäsenistölle Hyvää ja Oikeusturvallista Uutta Vuotta 2013!

Jarmo Juntunen

toiminnanjohtaja


EOK-viestintä ja jäsenpalvelu

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry