logo
Isyyskanteen määräaika kumottiin perustuslain vastaisena Tulosta Sähköposti
kko_rakennusKorkein oikeus totesi isyyskanteen nostamista rajoittavan määräajan soveltamisen olleen ristiriidassa perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvatun yksityiselämän suojan kanssa.

 

 

 

Korkein oikeus on ratkaisullaan KKO 2012:11 todennut, että isyyskanteen
nostamista rajoittavan 5 vuoden määräajan soveltaminen oli ristiriidassa
perustuslain 10 §:n ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvatun
yksityiselämän suojan kanssa. Kanneaikaa koskeva rajoitussäännös jätettiin
perustuslain 106 §:n nojalla soveltamatta sen ollessa ilmeisessä
ristiriidassa perustuslain kanssa ja lapsen isyys vahvistettiin.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on viime vuonna antanut kaksi Suomea
koskevaa ratkaisua (Backlund -tapaus ja Grönmark -tapaus, molemmat
6.7.2010), joissa se on katsonut isyyslain voimaanpanolaissa olevan
kanneaikasäännöksen olleen liian joustamaton ja siksi Euroopan
ihmisoikeussopimuksen vastainen.

Korkein oikeus katsoo uudessa ennakkopäätöksessään, että EIT:n
ratkaisukäytännöstä käy ilmi periaate, jonka mukaan lapsella on,
poikkeustapauksia lukuun ottamatta, oikeus saada tieto biologisesta
isästään. Nämä henkilön alkuperää ja identiteettiä koskevat oikeudet
sisältyvät myös Suomen perustuslaissa tarkoitettuun yksityiselämän suojaan.

Kysymyksessä oli tapaus, jossa avioliiton ulkopuolella syntynyt henkilö oli
saanut tietää biologisen isänsä henkilöllisyyden vasta aikuisena.
DNA-tutkimus osoitti 99,9 prosentin todennäköisyydellä lapsen biologisen
isyyden.

Isyyslakia säädettäessä isyyskanteelle määrättiin 5 vuoden määräaika, jotta
epäselvissä tilanteissa näyttökysymys ei muodostuisi oikeusvarmuutta
vaarantavaksi seikaksi. Tekninen kehitys on ajanut kuitenkin lainsäädännön
ohi, koska nykyisin tehtävä DNA-tutkimus antaa erittäin luotettavan tuloksen
biologiselle isyydelle. Tämän vuoksi ei ole enää perusteita asettaa ihmisiä
eri asemaan laissa olevan joustamattoman määräaikasäännöksen nojalla.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös tarkoittaa, että niissä tilanteissa,
joissa isyyskanteen nostamiselle on ollut oikeudellinen tai tosiasiallinen
este, kanteen voi nostaa mainitun määräajan estämättä.(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry