logo
EOK: KHO:n presidentin perustuslain loukkaus käsiteltävä perusteellisesti Tulosta Sähköposti
khoKHO:n presidentin tekemä perustuslain loukkaus on käsiteltävä perusteellisesti. Siihen ei riitä yhden laillisuusvalvojan arvio, sanoo EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.
 
 
Korkeimman oikeuden presidentti Pekka Hallberg on saanut eduskunnan oikeusasiamieheltä selväsanaiset moitteet lainvastaisesta menettelystä virkatoimessaan. Tämän virkavirheen merkityksen vakavuutta korostaa se, että Hallberg on hallinto-asioissa ylimmän tuomioistuimen päällikkönä toiminut vastoin keskeisiä valtiollista vallanjakoa koskevia perustuslain säännöksiä.
 
Tapaus koskee kahta lainvoimaista käännytyspäätöstä, joilla evättiin oleskelulupa kahdelta ulkomaalaiselta isoäidiltä.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on todennut Hallbergin toimineen vastoin perustuslain 3 §:ssä säädettyä tuomioistuinten riippumattomuutta ja valtiovallan kolmijakoa. Tällaiseen lainvastaiseen menettelyyn Hallberg on syyllistynyt erityisesti pyrkimällä epävirallisella kirjeellään vaikuttamaan lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanoon. Hallberg on toiminut näin sen
vuoksi, että hän on itse jäänyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistussa asiassa äänestyksessä vähemmistöön. Virkavirheellään Hallberg on tällä tavoin loukannut muiden asiaa ratkaisemassa olleiden hallintoneuvosten lainkäytöllistä riippumattomuutta vastaan.
 
Saman aikaisesti kun Hallberg on loukannut muiden hallintoneuvosten riippumattomuutta, hän on saattanut myös korkeimman hallinto-oikeuden ulkoisen riippumattomuuden kyseenalaiseksi kertoessaan ilmaisemassaan
kannanotossa asialla olevan valtion ylimmän poliittisen johdon tuen. Tämä menettely on vakavasti heikentänyt kansalaisten luottamusta koko oikeusjärjestelmän riippumattomuutta kohtaan.
 
Lisäksi Hallberg on ollut oikeusasiamiehen mukaan vaikuttamassa siihen, miten asiasta on tiedotettu poliisihallituksen ja korkeimman hallinto-oikeuden yhteisellä tiedotteella. Oikeusasiamies oudoksuu täytäntöönpanovallan ja tuomiovallan käyttäjien yhteistä esiintymistä asiassa, ja hän on päätöksessään korostanut sitä, että tiedote on ollut omiaan hämärtämään yleisön käsitystä tuomioistuimien riippumattomuuden merkityksestä ja valtiollisten tehtävien jaosta.
 
Oikeusasiamies on arvioinut asiaa myös perustuslain 6 §:ssä turvatun yhdenvertaisuuden kannalta ja todennut, että Hallbergin menettely, erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden presidentin ominaisuudessa, on ollut ongelmallista ihmisten yhdenvertaisen kohtelun toteutumiselle.
 
Valtiovallan kolmijako on keskeinen perustuslaillinen periaate. Sen toteutumista pidetään länsimaisissa demokratioissa olennaisena demokraattisen päätöksenteon takeena ja turvaajana. Tuomioistuimien riippumattomuus on osa tätä vallan kolmijakoa ja sen tärkeys tulee erityisesti esiin täytäntöönpanovallan rajoittamisessa ja valvonnassa.
Kansalaisten perus- ja ihmisoikeudet voidaan turvata tehokkaasti ainoastaan, jos tämä valtiollinen vallanjako toimii ja tuomioistuimet myös todellisuudessa ovat riippumattomia muusta ylimmästä vallankäytöstä.
 
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentin lainvastainen toiminta on kohdistunut perustuslaissa turvattuja keskeisiä oikeusturvan takeita vastaan.
 
KHO:n presidentin tekemä perustuslain loukkaus on käsiteltävä perusteellisesti. Siihen ei riitä yhden laillisuusvalvojan arvio. Siten Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliiton (EOK) mukaan tällaisen menettelyn selvittäminen on saatettava
tuomioistuinkäsittelyyn, sanoo toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen. 
 
Ylimmän tuomioistuimen jäsentä vastaan nostettavan syyteasian käsittelee valtakunnanoikeus, jos valtioneuvoston oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies päättää nostaa syytteen asiassa. On huomattava, että tuomareiden kohdalla ei tule sovellettavaksi ministerisyyteasioissa noudatettava korotettu syytekynnys, joten syytteen nostamiselle Hallbergiä vastaan ei ole muodollisia esteitä, toteaa Juntunen.
 
EOK pitää Hallbergin tapausta merkittävänä vedenjakajana siihen nähden, toteuttavatko ylimmät lainvalvojat Suomessa perustuslaissa turvattujen perus- ja ihmisoikeuksien valvontaa vai onko laillisuusvalvonnan tila rapautunut täysin merkityksettömäksi oikeudelliseksi fasadiksi, jolla ainoastaan harhautetaan kansalaisia luulemaan oikeusturvansa olevan
valtiovallan suojeluksessa.
 
(EOK-viestintä)
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry