logo
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen aiotaan perustaa uusi Ihmisoikeuskeskus Tulosta Sähköposti
pikku_parlamenttiHallitus esittää, että eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen perustettaisiin vuoden 2012 alusta toiminnallisesti itsenäinen ja riippumaton Ihmisoikeuskeskus.

 

Presidentin esittelyssä (22.10) eduskunnalle annetun esityksen mukaan keskuksen tehtävänä olisi edistää perus- ja ihmisoikeuksia koskevaa tiedotusta, kasvatusta, koulutusta ja tutkimusta sekä näihin liittyvää yhteistyötä. Keskus laatisi selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta sekä tekisi aloitteita ja antaisi lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Ihmisoikeuskeskus osallistuisi myös perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Ihmisoikeuskeskukselle säädettävät tehtävät kattaisivat yhdessä oikeusasiamiehen laillisuusvalvontatehtävän kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien vahvistamien ns. Pariisin periaatteiden mukaiselle kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle kuuluvan tehtäväkokonaisuuden. Oikeusasiamiehen laillisuusvalvontatehtävät muodostaisivat Pariisin periaatteiden mukaisen valinnaisen kantelutehtävän.

YK:n yleiskokouksen vuonna 1993 hyväksymissä ns. Pariisin periaatteissa suositellaan valtiota perustamaan perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin erikoistuneita, riippumattomia ja rakenteeltaan monialaisia ja -jäsenisiä toimielimiä. Suomessa ei nykyisin ole Pariisin periaatteet täyttävää kansallista ihmisoikeusinstituutiota.

Oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille tehtyjen kanteluiden käsittelyyn joustavuutta laillisuusvalvonnan tehostamiseksi

Samassa yhteydessä muutettaisiin oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille tehtyjen kanteluiden tutkintaa koskevaa sääntelyä. Esityksessä on otettu huomioon oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen perustuslaista ilmenevä tehtävä valvoa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Esitys mahdollistaisi nykyistä paremmin yksittäistapauksellisen harkinnan.

Kanteluiden vanhentumisaikaa lyhennettäisiin nykyisestä viidestä vuodesta kahteen vuoteen. Jatkossakin oikeusasiamies ja oikeuskansleri voisivat yksittäistapauksissa erityisestä syystä tutkia myös kahta vuotta vanhemman asian. Esitetty vanhentumisaika ei estäisi ylimpiä laillisuusvalvojia selvittämästä kahta vuotta vanhempia virkarikosasioita.

Esityksen mukaan muutokset tehostaisivat laillisuusvalvontaa lyhentämällä käsittelyaikoja ja antaisivat ylimmille laillisuusvalvojille nykyistä enemmän liikkumavaraa ohjata resurssejaan suunnitelmallisesti. Ylimpien laillisuusvalvojien toimivaltuudet ja toimintamuodot eivät sinänsä muuttuisi eikä kanteluiden yksittäistapauksellisesta harkinnasta luovuta.

EOK: Elitistinen ihmisoikeuskeskus tukee kulissioikeusvaltiota

EOK:n mielestä ihmisoikeuskeskuksella ei olla luomassa mitään kosketusta tavallisten ihmisten viranomaiskoneistoissa kohtaamiin perus- ja ihmisoikeusloukkauksiin. Perus- ja ihmisoikeuksia edistäisi se, jos nuo varat käytetään sen puolesta, että ihmiset järjestäytyvät puolustamaan omia oikeuksiaan viranomaiskoneistoissa kohtaamiaan perus- ja ihmisoikeusloukkauksia vastaan, sanoo EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.

Kyse on kaikesta päätellen uudesta elitistisestä järjestelyistä, joka on vaarassa päätyä perus- ja ihmisoikeuksia edistävästä toiminnasta perus- ja ihmisoikeusloukkauksia peitteleväksi toiminnaksi, toteaa Juntunen. - Oikeusasiamiehen kanslian liitännäisenä keskukselta tuskin voi odottaa nykyisestä tasosta poikkeavia havaintoja, huomauttaa Juntunen.

EOK:n mielestä laillisuusvalvojien resurssien tehostamista ei pidä toteuttaa kantelua koskevan asian vanhentamisella tai asettamalla sille harkinnanvarainen tutkintakynnys, sanoo Juntunen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on asettanut asian käsittelyn ehdoksi viisi vuotta siitä kun asia on kansallisessa korkeimmassa oikeusviranomaisessa käsitelty. - Näyttää siltä, että myös tältä osin pyritään peittelemään perus-ja ihmisoikeusloukkauksia ja niiden tekijöitä Suomessa, toteaa Juntunen. 

(EOK viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry