logo
Pääsy julkisiin palveluihin edellyttää taitoa ja kykyä puolustaa oikeuksiaan Tulosta Sähköposti
hallinnon_asiakasSuomalainen palvelujärjestelmä, mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuolto tulee huonosti vastaan asiakasta, joka ei kykene aktiivisesti puolustamaan oikeuksiaan.

 

 

Saadakseen lainsäädännön lupaamat palvelut asiakkaalla on oltava kykyä, osaamista ja sitkeyttä hakea oikeuksiaan, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijaryhmän raportista Pääseekö avuton oikeuksiinsa?

Pitkään asiakastyötä tehneet kirjoittajat kertovat raportissa, että palvelujärjestelmällä on taipumus toimia omilla ehdoillaan, asiakkaan tarpeet unohtaen. Kiire ja taloudellisten resurssien puute selittävät vain osaksi, miksi heikon tai avuttoman on vaikea saada hänelle kuuluvia palveluita tai etuuksia. Yhä useammin palvelun tuottaja tuntee puutteellisesti lainsäädäntöä, asiakkaan oikeuksia tai eettisiä normeja. Tilanteeseen vaikuttaa myös julkisten ja yksityisten palveluiden rajojen hälveneminen. Myös asiakkaan oikeuksia puolustavien sosiaali- ja potilasasiamiesten tehtäviä on ulkoistettu yksityissektorille.

Palveluihin liittyy usein välitön tai nopea avun tarve. Valitus, kantelu tai muistutus sopivat huonosti välittömän avun tarpeessa olevan asiakkaan oikeuksien takeeksi. Oikeuksien toteutumisen edellytys on, että hakemuksesta ylipäätään tehdään päätös. Jos sitä ei tehdä, ei ole mistä valittaa. Päätöksettä jäänyt palvelun tarvitsija on usein avuton henkilö - avuton myös siksi, että keinoja tilanteen muuttamiseksi ei ole.

Pääseekö avuton oikeuksiinsa? - raportin kirjoittajat ovat tutkijoita ja juristeja, jotka työskentelevät oikeusavun, edunvalvonnan, ulosoton, kuluttajansuojan, ylivelkaantumisen, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöjen ja kunnan palveluksessa taikka sosiaali- ja potilasasiamiehenä.

Käytännön asiakastilanteet kertovat, että oikeudenmukaisen ja onnistuneenkin lainsäädännön täytäntöönpano edellyttää tietoa lain sisällöstä, riittäviä resursseja, eettisiä toimintamalleja ja asiakkaiden kapasiteettierojen huomioimista.

EOK ry:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen on samaa mieltä siitä, että jotta asiakkaan oikeudet toteutuisivat, tarvitaan halua, kykyä ja osaamista, sekä lakien ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista. "Tätä me olemme oikeusturvajärjestönä peräänkuuluttaneet jo vuosia", muistuttaa Juntunen.

Hallinnon asiakas tarvitsee tukea myös silloin, kun hän ja palvelun tuottaja ovat eri mieltä palvelun saamisesta, sen laadusta, järjestämistavasta tai asiakkaan kohtelusta.

Aihe on tärkeä, sanoo Juntunen. Monet oikeudet eivät toteudu tosiasiallisesti, vaikka ne laissa olisivatkin säännelty. Esim. puutteena hakijoilla voi olla yksinkertaisesti tiedon puute, koska lainsäädäntö on liian monimutkaista ja monitulkintaista. Näin on esim. toimeentulotukisäännöksien osalta asia. Toimeentulotukea jää hakematta, kun hakija ei osaa pyytää sitä oikeilla termeillä eikä viranomainen neuvo aktiivisesti asiakasta.
 
Toinen keskeinen avuttomuutta aiheuttava tekijä on erilaiset toimintakyvyn rajoitteet, joista esim. vanhuuden dementiaa sairastavan henkilön kohdalla tosiasiallinen palvelujen saanti voi olla täysin kiinni siitä, kuinka aktiivisia hänen läheisensä ovat asioiden hoitamisessa. Liian usein vanhukselle ei ole ajoissa tai lainkaan haettu edunvalvojaa, joka voisi toimia virallisesti hänen edustajanaan. Näissä tilanteissa viranomaiselle olisi asetettava lainsäädännöllä erityinen toimimisvelvoite selvittää, kuka vanhuksen läheisistä voisi olla kykenevä ja halukas ryhtymään edunvalvojaksi, sanoo Juntunen.
 
Suuri ongelma on myös viranomaisten ja erityisesti yksityisten palvelujen tuottajien heikko lainsäädännön tuntemus. Tämän vuoksi näiden tahojen koulutukseen tulisi panostaa enemmän ja erityisesti olisi annettava lisäkoulutusta juridiikan perusteista. Tässähän voisi EOK:llakin olla oma roolinsa, jos tällaista koulutusta ulkoistettaisiin yksityiselle, ehdottaa Juntunen.

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry