logo
EU-komissio vaatii parempaa suojelua alaikäisille turvapaikanhakijoille Tulosta Sähköposti
eu_komissioEU-komissio haluaa parantaa EU:n alueelle ilman huoltajaa tulevien alaikäisten suojelua. Komissio on julkaissut aihetta käsittelevän toimintasuunnitelman, joka sisältää alaikäisten holhousta ja oikeudellista edustusta koskevat yhteiset normit.

 

 

Toimintasuunnitelman keskeisiä kohtia ovat riskialttiin muuttoliikkeen ja ihmiskaupan ehkäiseminen ja alaikäisten vastaanottoon liittyvien normien yhtenäistäminen.

Toimintasuunnitelman periaatteena on, että lapsia kohdellaan ensisijaisesti lapsina. Lapsen etu on otettava huomioon kaikissa toimissa. EU:ssa ja sen jäsenmaissa käytössä olevia sääntöjä ja periaatteita, erityisesti EU:n perusoikeuskirjaa, YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista ja Euroopan ihmisoikeussopimusta, olisi noudatettava. Lapsia on suojeltava ihmiskaupalta, järjestäytyneeltä rikollisuudelta sekä muilta väkivallan ja hyväksikäytön muodoilta.

Tavoitteena on mm. varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset tekevät ilman huoltajaa olevien alaikäisten turvapaikkahakemuksia koskevat päätökset mahdollisimman pian, mieluiten kuuden kuukauden kuluessa. EU-maiden olisi ensisijaisesti pyrittävä löytämään ilman huoltajaa olevien alaikäisten perheenjäsenet ja yhdistämään perhe edellyttäen, että tämä on lapsen edun mukaista. Lapsen edun niin vaatiessa olisi löydettävä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Lapselle voidaan esimerkiksi myöntää kansainvälinen suojelu tai hänet voidaan sijoittaa toiseen EU-maahan.

EU:n alueelle ilman huoltajaa saapuville lapsille olisi oltava erityiset vastaanottojärjestelyt. Lapsille olisi järjestettävä asianmukainen majoitus, ja säilöönoton olisi aina oltava viimeinen keino. Myös lapsen holhoukseen ja oikeudelliseen edustukseen liittyvät kysymykset olisi ratkaistava.

Eurooppaan ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten määristä ei ole tarkkaa tietoa, mutta ongelman laajuudesta saa jonkinlaisen käsityksen niiden turvapaikkahakemusten määrän perusteella, joita ilman huoltajaa olevat alle 18-vuotiaat tekivät vuonna 2009. Eurostatin tietojen mukaan yhteensä 10 960 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä haki viime vuonna turvapaikkaa jossakin 22 jäsenmaasta (lukuun ottamatta Puolaa, Ranskaa, Romaniaa, Tanskaa ja Tšekkiä). Hakemuksia oli 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008 (9 695 turvapaikkahakemusta).

Ilman huoltajaa olevien alaikäisten tuloon on useita syitä. Syynä voi olla sota, köyhyys, luonnonkatastrofit, syrjintä tai vaino. Perhe saattaa lähettää lapsen etsimään parempia elinolosuhteita, jotta tämä voisi tukea kotiin jääviä perheenjäseniään taloudellisesti. Osa lapsista yrittää päästä EU-maissa jo olevien perheenjäsentensä luo. Osa taas on ihmiskaupan uhreja. EU:n toimielinten, jäsenmaiden, alkuperä- ja kauttakulkumaiden, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen olisi yhdessä pyrittävä ratkaisemaan ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin liittyvät haasteet ja varmistamaan, että lapsen etu toteutuu.

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry