logo
Oikeusturvaloukkaukset aiheuttavat taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia Tulosta Sähköposti
oikeusturvaongelma_ja_mielenterveyshiritTuoreen oikeusturvan nykytilaa koskevan tutkimuskyselyn tuloksen mukaan suurin osa vastaajista oli kokenut loukkauksien aiheuttaneen heille taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

 

 

 

 

 

EOK tilasi tammikuussa 2010 tutkimusyhteistyönä Rovaniemen ammattikorkeakoululta (RAMK) opinnäytetyön, jonka tavoitteena oli tutkia oikeusturvan toteutumisen nykytilaa Suomessa. Opinnäytetyön toteuttivat oikeustradenomiopiskelijat Tiina Kääriäinen ja Sari Vaarala. Työn ohjaajana toimii RAMK:n juridiikan lehtori, OTK, varatuomari Marja Kallioniemi.

 

Kyselyssä pyrittiin hakemaan EOK ry:n mielenkiinnon kannalta vastauksia näkemyksiin oikeusturvasta sellaisilta ihmisiltä, joilla on kiinnostusta asiaan. Siten kyselyä ei ole toteutettu sellaisella otannan muodostuksella, joka kohdistuisi myös heihin, joilla ei ole kiinnostusta oikeusturvakysymyksiä kohtaan.

 

Kysely oli auki vastattavaksi 8.2 – 8.4.2010 välisen ajan, linkitys oli EOK:n omilta verkkosivuilta kyseiseen kyselytutkimukseen. EOK:n sivuja lukee sen oman aktiivisen jäsenistön lisäksi oikeusturvapalveluista vastaavia virkamiehiä ja yksityisiä oikeuspalveluiden tarjoajia.

 

EOK:n verkkosivujen lukijoista vain pieni osa on EOK:n jäseniä. EOK:n jäsenistä suurinta osaa kiinnostaa EOK:n omien selvitysten mukaan erilainen henkilökohtainen tuki omien tai perheen jäsenten oikeusturvaongelmien ratkaisemiseksi, ei niinkään yleiset oikeusturvan kysymykset.   

 

EOK:n eri kautta saaman palautteen mukaan EOK:n sivut ovat keränneet lukijoiksi varsin tasaisesti oikeuden alan ammattilaisia sekä oikeusturvasta kiinnostuneita muita kansalaisia. 

 

Kyselyn paikka sekä kysymysten vaativahko määrä ja laatu osaltaan myös suuntasi kyselyä oikeusturvasta kiinnostuneille erilaisille väestöryhmille.

 

Puolet vastaajista tunsi hyvin laissa säädetyt oikeutensa

 

Kyselyyn vastanneita miehiä yhteensä 453 eli 75,1 %. Kyselyyn vastanneita naisia oli yhteensä 150 eli 24,9 %. Tulos vastaa sitä EOK:n piirissä havaittua ilmiötä, että usein juuri mies ottaa yhteyttä EOK:hon, kun kyse on koko perhettä koskevista oikeusturvakysymyksistä.

 

Reilut puolet 55,4 % vastaajista tunsi hyvin laissa säädetyt oikeutensa, vain 2,5 % ei tuntenut ollenkaan. Tämä vastaa kuvaa siitä, että kysely on onnistuttu suuntaamaan oikeusturva-asioista kiinnostuneille, jotka myös hankkivat yleensä oikeuksistaan tietoa.

 

51 % eli 306 henkilöä oli iältään 46–63 vuotiaista. 18–26- vuotiaista vastasivat heikoiten vain 2,7 % vastaajista eli 16 henkilöä. Tulos vastaa sitä yleistä käsitystä, että oikeusturva-asiat herättävät kiinnostusta vasta nuoruuden ja varhaisaikuisuuden jälkeen. Usein vasta oma elämänkokemus oikeusturvaan liittyvistä asioista herättää kiinnostuksen.

 

Oikeusturvaloukkaukset aiheuttavat taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia

 

Suurin osa vastaajista oli kokenut loukkauksien aiheuttaneen heille joko taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Tässä kysymyksessä pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon.  35 % vastaajista tunsi hyvin usein (joka vuosi) kokeneensa oikeuksien loukkauksia. Suurin osa vastaajista oli kokenut harvoin tai ei ollenkaan. Lähes 60 % vastaajista tunsi oikeutensa toteutuneen heikosti.

 

Tulos oikeusloukkauksien kokemisesta vastaa sitä aiemmissa tutkimuksissa havaittua ilmiötä, että esimerkiksi oma kokemus tuomioistuinlaitoksesta lisää kritiikkiä. Tätä kritiikkiä oikeuden ammattilaiset voivat kuitenkin esittää hyvin rajoitetusti julkisesti, koska pelkona on negatiivinen profiloituminen ja siitä seuraavat ammatilliset ongelmat.

 

Melkein puolet 46,2 % vastaajista oli tyytyväisiä virkamiesten palveluun. Heikkoa palvelua oli saanut kolmannes vastaajista.  Usein oikeusturva-ongelmista EOK:lle raportoivat moittivat jonkin tietyn sektorin toimintaa tai jopa jotakin tiettyä ratkaisua, ei kaikkea virkamiespalvelua. Tämän vastauksen merkityksen tarkempi selvittäminen vaatisi lisäselvitystä.

 

Luottamus viranomaiseen on heikentynyt - Poliisilla ja syyttäjällä on liikaa harkintavaltaa

 

Alle 70 % vastaajista koki, että viranhaltijan tapa käyttää hänelle uskottua harkintavaltaa, ei ole koskaan tai harvoin vaikuttanut kohteluun viranomaisessa. Vastaajat ovat havainneet lainkäytön olevan kiinni myös lainkäyttäjän persoonasta. Reilusti yli puolet 66.1 % vastaajista oli sitä mieltä, että poliisilla ja syyttäjällä on liikaa harkintavaltaa. Vastaajat toivoivat siten enemmän ja objektiivista lainkäyttöä kuin lainkäyttäjän persoonallista vallankäyttöä.

 

Noin 70 % vastaajista ei luottaneet viranomaisten toimintaan tai heidän toimintansa oli heikentynyt. Vain 15,7 % vastaajista luotti täysin viranomaisten toimintaan. Yli 70 % vastaajista koki, ettei laki ole kaikille sama. Yli puolet 56.9 % vastaajista katsoi, että julkisen vallan edustajat saivat usein etuuksia, joilla voidaan vaikuttaa päätöksentekoon. Suurin osa vastaajista 83,1 % halusi, että päätökset perustellaan siihen liittyvällä lailla. Tämä osaltaan kertoo halusta pitää julkista vallankäyttöä lakisidonnaisena ja objektiivisena, jota se ei kuitenkaan vastaajien mielestä aina ole.

 

Suurin osa vastaajista halusi lakia rikkoneen virkamiehen asetettavan syytteeseen

 

Yli puolet 60 % vastaajista oli sitä mieltä, että viranhaltijat peittelevät tai suojelevat virheiden tekijöitä usein. ¾ osaa vastaajista kannatti väärinkäytösten paljastamista ja julkistamista aina. Suurin osa vastaajista 87,6 % halusi lakia rikkoneen virkamiehen asetettavan syytteeseen. Tässä vastaajat näkevät ongelman, joka pitää ratkaista riittävän tehokkailla toimilla.

 

Oikeuspalvelujen valvonta järjestöille, joissa oikeuspalvelujen käyttäjät ja tuottajat ovat tasapuolisesti mukana

 

Melkein puolet 43,9 % vastaajista oli sitä mieltä, että oikeuspalvelujen valvontaa pitää antaa järjestöille, joissa oikeuspalvelujen käyttäjät ja tuottajat ovat tasapuolisesti mukana. 29.6 % vastaajista oli sitä mieltä että valvonta pitää antaa kuluttajaviranomaisille ilman oikeuspalvelujen käyttäjien ja tuottajien osallisuutta. Tämän mukaan kannatusta oikeuspalvelujen valvonnan järjestämiselle saavat modernissa eurooppalaisessa yhteiskunnassa muutoinkin tyypilliset mallit palvelujen laadun turvaamiseksi, jossa laadun takaamiseksi mukana valvonnassa ovat palvelujen tuottajat ja käyttäjät. Merkantilismista 1800-luvulta ja sitä aiemmin periytyvä asianajajien ammattikuntamalliin perustuva vaihtoehto sai vain niukasti kannatusta.

 

Melkein puolet vastaajista eli 48,9 % ei hyväksynyt julkisen hallinnon uudistusta liittämällä siihen liike-elämän tehokkuusvaatimuksia, 40 % vastaajista hyväksyi, mikäli yhdenvertainen kohtelu säilytetään. Tämä heijastaa yleistä erimielisyyttä siitä, missä määrin yhteiskuntaa voidaan kehittää liike-elämän ja markkinayhteiskunnan pelisääntöjen varaan.

 

Lainsäädäntöä tulisi kehittää selkeäksi ja ymmärrettäväksi
 
Melkein 90 % oli sitä mieltä, että lainsäädäntöä on kehitettävä ymmärrettävämmäksi, ainoastaan 13,2 % vastaajista oli tyytyväisiä nykytilaan. Lainsäädännön taso on sen sovellettavuuden kannalta laskenut vastaajien mielestä. 
 
 
(EOK-viestintä)
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry