logo
Poliisin oikeusturvarikkomukset lisääntyneet Tulosta Sähköposti
jarmo_juntunen_toiminnanjohtaja_eokYhä useampi poliisin kanssa tekemisiin joutunut on havainnut, että joutuessaan rikoksesta epäillyksi hänet yritetään yksipuolisesti leimata syylliseksi poliisin suorittamassa esitutkinnassa, sanoo EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.

 

 

Poliisilain mukaan poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä sovinnollisuutta edistäen. 

 

Lisäksi asianomistajien ja epäiltyjen yrityksiä sopia asiat usein enemminkin estetään kuin niitä edistetään poliisin toiminnassa, jos esitutkintaa on viety jo pitkälle, toteaa Juntunen.    

 

Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet, muistuttaa Juntunen. Yhä useampi on tuonut näyttöä siitä, että poliisi suorastaan kaihtaa kaikkea sellaista, joka saattaisi johtaa siihen, että epäilty osoittautuisi syyttömäksi. - Erityisesti näin on, jos on vaarana, että epäilty merkittävä rikoshyöty jäisi saamatta, Juntunen lisää.

 

Talousrikostutkintaan liittynyt rikoshyödyn jäljittäminen ja takaisin saaminen on noussut yli kaikkien oikeusturvavaatimusten käyvään rooliin. Yhteiskunnallisessa keskustelussa tästä on tullut tuottavaa toimintaa, johon vaaditaan merkittävästi enemmän resursseja oikeusturvatakeista piittaamatta, toteaa Juntunen.

 

Poliisi ei saa puuttua kenenkään oikeuksiin enempää kuin poliisin tehtävän suorittamiseksi on tarpeen. Poliisin toimenpiteet on suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi. - Kuitenkin yhä useampi on joutunut havaitsemaan, että poliisin taholla ei tyydytä ratkaisuihin, joissa tuomioistuimet ovat päätyneet hylkäämään erilaiset poliisin vaatimat pakkokeinot tai päätyneet lievempiin pakkokeinoihin, sanoo Juntunen. 

 

Avustajan kelpoisuuden ratkaisee tutkinnanjohtaja. - Jos joltakulta on evätty oikeus toimia avustajana esitutkinnassa, asianosaiselle on varattava tilaisuus hankkia kelpoisuusvaatimukset täyttävä avustaja, muistuttaa Juntunen. - Erityisesti WinCapitan asiassa on ilmennyt, että tutkinnanjohto ei ole kunnioittanut edes hovioikeuksien ratkaisuja avustajakelpoisuudesta, toteaa Juntunen.

 

Esitutkintalain mukaan esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. - Kuitenkin ihmisiä roikutetaan esitutkinnan löysässä hirressä jopa vuosikausia. Siitä seuraa ihmisille vakavaa haittaa ja kärsimystä, toteaa Juntunen. 

 

Ennen esitutkinnan päättämistä asianosaisille on varattava tilaisuus esittää esitutkintaviranomaiselle lausuntonsa esitutkinnassa kertyneestä aineistosta, jos se on omiaan jouduttamaan tai helpottamaan asian käsittelyä tuomioistuimessa. - Kiire poliisille tulee vasta siitä vaiheessa, jos epäilty pyytää edes yhden kymmenesosan poliisin esitutkintaan käyttämästä ajasta oikaistakseen loppulausumassa suuria puutteita, yksipuolisuuksia, asenteellisuutta ja virheellisiä tietoja, sanoo Juntunen.

 

Esitutkinta on toimitettava siten, ettei ketään aiheettomasti saateta epäluulon alaiseksi ja ettei kenellekään tarpeettomasti aiheuteta vahinkoa tai haittaa. - Poliisin tiedotuksessa kuitenkin leimataan rikolliseksi toimintaa ja ihmisiä, joita Euroopan ihmisoikeussopimuksen syyttömyysolettama edellyttää pidettäväksi syyttöminä. - Näin kunniallisista ihmisistä tehdään sosiaalisesti hylkiöitä ja ajetaan jopa itsemurhiin, huomauttaa Juntunen.
 
Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla
 
Ihmisoikeussopimuksen 6 (1) artiklan mukaan jokaisella on rikosasiassa oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa.
 
Sopimuksen 6 (2) artiklassa säädetään syyttömyysolettamasta.
 
Sopimuksen 6 (3) artiklan rikosasioita koskevien erityissäännösten mukaan rikoksesta syytetyllä on vähimmäisoikeuksina a) oikeus saada viipymättä tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä hänen ymmärtämällä kielellä, b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan, c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, d) oikeus kuulustella ja kuulustuttaa todistajia sekä e) oikeus saada maksutta tulkin apua.
 
Suomalaisia poliisimiehiä koskevassa ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisussa Vilho Eskelinen ym. (2007) tuomioistuin laajensi ihmisoikeussopimuksen soveltamisalan koskemaan laajasti myös julkista valtaa käyttäviä virkamiehiä, muistuttaa Juntunen.
 
Miten sitten tulisi reagoida, jos kokee joutuneensa poliisin tekemän oikeusturvaloukkauksen uhriksi? - Tilanteet ovat siinä määrin tapauskohtaisia, että mitään yleispätevää ohjeistusta ei voi antaa. - Yleensä kannattaa tilannetta selvittää asiantuntijan kanssa. - Joka tapauksessa realiteetteja kaihtava tunneperäinen reagointi aiheuttaa yleensä vain lisää vahinkoa oikeusturvaloukkauksen uhrille, lisää Juntunen. 
 
 
(EOK- viestintä)
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry