logo
EOK: Suomalainen poliittinen järjestelmä ei reagoi ihmisoikeusloukkauksiin Tulosta Sähköposti
ihmisoikeusloukkausApulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mielestä on erittäin huolestuttavaa, että valitusten käsittelyaika sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa on edelleen kohtuuttoman pitkä eikä täytä perustuslain vaatimuksia.

 

 

 

 

Muutoksenhakulautakunnan toimintaa on kehitetty myönteiseen suuntaan, mutta toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä.

 

Apulaisoikeuskansleri on seurannut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakykyä vuodesta 2008 lähtien ja hän moittii sosiaali- ja terveysministeriötä vitkastelusta tilanteen korjaamiseksi. Selvitysten perusteella ministeriö on ollut tietoinen muutoksenhakulautakunnan tilanteesta.

 

Vuonna 2008 valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli 16 kuukautta 10 päivää. Viime vuonna valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli 17 kuukautta.

 

Ruuhkautuminen alkoi jo tarkastuslautakunnan aikana 2000-luvun alussa. Tilanne paheni vuonna 2007 tehdyssä organisaatiouudistuksessa, jossa tarkastuslautakunta ja alueelliset sosiaalivakuutuslautakunnat yhdistettiin valtakunnalliseksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi.

 

Ministeriö vastuussa ruuhkasta

 

Puumalainen kummeksuu, että näissä olosuhteissa ministeriö ja lautakunta ovat tehneet tulossopimuksia, joissa asetetut tavoitteet ovat olleet epärealistisia. Ministeriö on toistuvasti kannanotoissaan todennut, että muutoksenhakulautakunta on jäänyt tulostavoitteistaan, ja pitänyt tätä syynä lautakunnan ongelmiin. Ministeriö on myös todennut, että lautakunnan tulisi annetuilla resursseilla ratkaista ruuhkaongelmansa itse. Perusteellisempi analyysi ja toimenpidearvio ovat kuitenkin jääneet tekemättä.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on viime kädessä vastuussa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan resursseista ja uudistuksista, sillä lautakunta toimii ministeriön tulosohjauksessa. Ministeriöllä on käytettävissään myös laajempi keinovalikoima, huomauttaa Puumalainen.

 

Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä kokonaisvaltaista ja yksityiskohtaista suunnitelmaa niistä toimenpiteistä, joilla ruuhka puretaan ja käsittelyajat lyhennetään. Ministeriön on annettava vastauksensa viimeistään 31.5.2010.

  

Lautakunnan pitkistä käsittelyajoista on tehty lukuisia kanteluja. Apulaisoikeuskansleri on alkuvuoden 2010 aikana ratkaissut 11 kantelua, joissa hän on todennut lautakunnan käsittelyajan olleen kohtuuttoman pitkä, pisimmillään kaksi vuotta seitsemän kuukautta.

 

Oikeuskanslerinvirastossa on edelleen vireillä lukuisia sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan pitkiä käsittelyaikoja arvostelevia kanteluita.

 

EOK: Suomalainen poliittinen järjestelmä ei reagoi ihmisoikeusloukkauksiin

 

On hyvä, että apulaisoikeuskansleri on puuttunut tähän erittäin vakavaa piittaamattomuutta ihmisoikeusvelvoitteista osoittavaan tilanteeseen, sanoo EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen. - Aiemminhan sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä (kesk.) on myöntänyt julkisestikin, että valitusten pitkät käsittelyajat ovat oikeusturvaongelma. - Sen jälkeen tilanne on kuitenkin edelleen mennyt huonompaan suuntaan ja valitusten käsittelyajat ovat vain pidentyneet, huomauttaa Juntunen.

 

Suomea sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta tilanne on täysin kestämätön, sanoo Juntunen. - Valtiovalta rikkoo tietoisesti ihmisoikeussopimuksen velvoitteita ja asia myönnetään julkisesti, mutta silti mitään ei tapahdu asian korjaamiseksi. - Näyttää myös siltä, että suomalainen poliittinen järjestelmä ei reagoi ihmisoikeusloukkauksiin mitenkään, toteaa Juntunen.

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antamissaan tuomioissa tuominnut Suomen liian pitkäksi venyneistä oikeudenkäynneistä kymmeniä kertoja. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa taattua oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on loukattu oikeudenkäynnin liiallisen keston perusteella Suomessa jatkuvasti.

 

Sama ongelma näyttää ulottuvan viranomaistoimintaan laajemminkin, toteavat yhdessä EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen ja liittohallituksen puheenjohtaja OTT Petter Kavonius.

 

Vaihtoehdoksi jää jäljelle vastuullisen ministerin asettaminen oikeudelliseen vastuuseen perustuslain mukaisesti, huomauttaa Juntunen. - Tämä tarkoittaa sitä, että ministeri Liisa Hyssälän laiminlyönnit asiassa olisi asetettava valtakunnanoikeuden ratkaistavaksi, esittää Juntunen. 

 

Toiminnanjohtaja Juntusen mielestä nähtäväksi jää, riittääkö oikeuskanslerilla rahkeet asian viemiseksi eteenpäin ja millä tavalla eduskunnassa otetaan huomioon ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa.

 

 

 

 

(EOK-Viestintä)

 

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry