logo
If Vahinkovakuutusyhtiö vitkutteli ammattitaudin korvauksen maksamisessa Tulosta Sähköposti
korvauksien_maksatusApulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja moittii If Vahinkovakuutusyhtiötä siitä, että se ei pannut kiirellisesti toimeen vakuutusoikeuden antamaa korvauspäätöstä niiltä osin kuin se oli mahdollista.
 
 
Eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun tehnyt arvosteli If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n menettelyä sen johdosta, että hänelle ei ollut myönnetty tapaturmalainsäädäntöön perustuvaa korvausta siten kuin vakuutusoikeuden päätöksessä edellytettiin.
 
Kantelijan tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuva korvausasia tuli ensimmäisen kerran vireille lokakuussa 2000. Useiden vaiheiden jälkeen vakuutusoikeus katsoi joulukuussa 2007antamallaan päätöksellä, että kantelijalle tuli suorittaa lainmukainen korvaus. Tämä päätös tuli lainvoimaiseksi heinäkuussa 2008, kun korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Kantelija sai siis myönteisen korvauspäätöksen lähes kahdeksan vuotta siitä, kun asia tuli ensimmäisen kerran vireille yhtiössä. Yhtiö antoi kantelijalle ensimmäisen korvauspäätöksen neljä kuukautta myöhemmin ja korotukset olivat maksussa kolmen kuukauden kuluttua tästä päätöksestä.
 
Joulukuussa 2008 ja tammikuussa 2009 annetut yhtiön korvauspäätökset olivat maksussa vasta huhtikuussa 2009 ja kesäkuussa 2009 annettu yhtiön päätös oli maksussa elokuussa 2009.
 
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan lähes kahdeksan vuotta käsiteltävänä olleessa korvausasiassa, tulisi toimia poikkeuksellisen ripeästi ja ottaa kaikessa toiminnassa huomioon asian pitkä kokonaiskäsittelyaika. Asiakirjatilaukset ja uusien selvitysten hankkimiset tuli siis käynnistää välittömästi. Korvaukset, jotka voidaan maksaa ennakkona, tulisi niin ikään panna heti maksuun.
 
Apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan edellä mainituissa toimenpiteissä oli kuitenkin ollut viivästystä. Pajuoja totesi lisäksi, että eräänä käsittelyä pitkittävänä seikkana oli pidettävä sitä, että vakuutusoikeus ei ottanut päätöksessään kantaa ammattitaudin ilmenemisajankohtaan. Tämä tapaturmavakuutus / ammattitautijärjestelmässä vallitseva käytäntö, jonka mukaan vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa otetaan pääsääntöisesti kantaa ainoastaan siihen, onko valittajalla oikeus korvaukseen eikä aina vahvisteta ilmenemisajankohtaa, on omiaan pitkittämään asian käsittelyä.
 
Tämä on apulaisoikeusasiamiehen mielestä myös peruste sille, että yhtiön tulisi panna vakuutusoikeuden antama korvauspäätös toimeen erityisen kiireellisesti niiltä osin kuin se on mahdollista. Hänen näkemyksensä mukaan näin ei kuitenkaan kaikilta osin tapahtunut.
 
Apulaisoikeusasiamies kiinnitti If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n huomiota siihen, että korvausasia tulee kaikissa olosuhteissa käsitellä ilman aiheetonta viivytystä. Ylemmän muutoksenhakuasteen myönteisen korvauspäätöksen viivytyksettömään toimeenpanoon tulee kiinnittää erityistä huomiota silloin, kun korvaushakemuksen jättämisestä on kulunut poikkeuksellisen pitkä aika.
 
 
(Sanomat24, EOK-viestintä)
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry