logo
Asiakkaan toimintakyky otetaan heikosti huomioon lainsäädännössä Tulosta Sähköposti
laki_suomenToimintakyky otetaan huomioon heikosti lainsäädännössä. Lainsäädäntö edellyttää, että asiakas kykenee hallitsemaan monimutkaistuvia palvelujärjestelmiä ja reagoimaan oikeuksiensa toteutumiseksi.

 

 

Vaihtoehtojen hahmottaminen, palvelujen kilpailuttaminen, muistutuksen tai valituksen tekeminen tai reklamointi on käytännössä mahdollista vain osalle palvelujen käyttäjistä. Sekä julkisia että yksityisiä palveluja koskeva lainsäädäntö lähtee kuitenkin siitä, että eroja toimintakyvyssä tai elämäntilanteissa ei ole.

Näin todetaan Stakesin asettaman asiantuntijaryhmän raportissa Avuttomuus lainsäädännössä (2009). Selvityksessä tarkasteltiin sitä, ottaako lainsäädäntö huomioon avuttomuuden, miten palvelun käyttäjinä tai kohteena olevien henkilöiden erilaiset ominaisuudet tai elämänolosuhteet otetaan huomioon. Mitä keinoja lainsäädännöllä on toimintakyvyn vajeiden kompensoimiseen?

Raportissa todetaan, että sekä lainsäädännössä että palvelujärjestelmässä tulisi olla vastaukset niihin tilanteisiin, joissa henkilö ei kykene hoitamaan asioitaan omin avuin. Yksityisiä palveluja ja viranomaistoimintaa koskeva johtopäätös on, ettei toimintakyvyltään rajoittuneen henkilön oikeuksien toteutumisen tulisi olla sidoksissa hänen omaan toimintaansa. Työryhmän selvitys osoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolella lainsäädäntö huomioi avuttomuuden lähinnä taloudellisten asioiden hoidossa ja oikeudellisessa avussa.

Välttämättömyyspalveluissa laki suojaa silloin, kun maksukyky on tilapäisesti alentunut 

Myös kuluttajalainsäädäntö tarkastelee kuluttajia yleensä yhtenäisenä ryhmänä, eikä huomioi yksilöiden välisiä eroja. Fyysisillä tai psyykkisillä toimintarajoitteilla ei kuluttajaoikeuden näkökulmasta näin ollen ole merkitystä. Kuluttajaoikeudessa on kuitenkin pyritty huolehtimaan myös ns. heikkojen kuluttajaryhmien oikeussuojasta. Kuluttajansuojalain markkinointia koskevaa sääntelyä uudistettiin vuonna 2008 lisäämällä lakiin syrjinnän kieltävä pykälä. Sukupuolinen syrjintä tai ihmisarvon loukkaaminen mainonnassa on hyvän tavan vastaista. Syrjinnän kieltävässä pykälässä kielletään myös lapsiin kohdistuva hyvän tavan vastainen markkinointi.

Myös välttämättömyyspalvelut, kuten sähkön ja veden toimitus, viestintäpalvelut ja peruspankkipalvelut, on turvattava kaikille kohtuulliseen hintaan taloudellisesta asemasta ja asuinpaikasta riippumatta. Olosuhteet voivat muuttua. Esimerkiksi työttömäksi joutuneen maksukyky voi alentua tilapäisesti. Laki suojaa kuluttajaa myös näissä tapauksissa. Jos lämmitys on riippuvainen sähköstä, sähköntoimitusta ei saa maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää vakituisena asuntona käytettävästä asunnosta tai sen osasta lokakuun alun ja huhtikuun puolivälin välisenä aikana ennen kuin on kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäivästä.

Kuluttajavirasto on omassa toiminnassaan painottanut heikommassa asemassa olevien kuluttajien oikeussuojaa. Käytännön työssä tämä näkyy siten, että virasto on julkaissut muiden muassa linjaukset koskien lapsiin kohdistuvaa markkinointia ja vanhusten palveluasumisen sopimusehtoja. Niissä kerrotaan yrityksille miten kuluttajaoikeuden säännöksiä tulisi soveltaa. Linjausten periaatteita noudattamalla yritys varmistaa oman toimintansa lainmukaisuuden ja kuluttajien luottamuksen säilymisen.

Stakesin asiantuntijatyöryhmä 2007-2010

Stakes asetti huhtikuussa 2007 asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksia palvelujen järjestämiseen ja asiakkaan asemaan. Osana tämän työryhmän työskentelyä ovat syntyneet raportit Avuttomuus lainsäädännössä (2009) ja Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö (2009).

Jutun lähteinä on käytetty Stakesin tiedotetta 14.5.2008 sekä Avuttomuus lainsäädännössä 2009 –raporttia.

 

(Sanomat24, EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry