logo
Suomessa iäkkäät ihmiset elävät köyhyydessä Tulosta Sähköposti
vanhuksetHyvinvointivaltioksi ja Euroopan talousalueen kärkimaaksi väitetyssä Suomessa ikääntyviä ihmisiä uhkaa köyhyys. Suomessa vähimmäiseläkkeet ovat selvästi pienempiä kuin naapurimaassa.
 
 
Sukupuolten välinen köyhyysriskin ero johtuu Suomessa suurelta osin 75 vuotta täyttäneiden naisten yksinasumisen yleisyydestä. Tämän ikäiset naiset asuvat yksin lähes kolme kertaa yleisemmin kuin miehet.
 
Yksin asumisen lisäksi sukupuolten välisiin toimeentulon eroihin vaikuttaa olennaisesti se, asuuko samassa taloudessa muita joko eläke- tai ansiotuloa saavia.
 
EU-maiden vertailu osoittaa, että iäkkäiden naisten köyhyysaste on Suomessa korkea ja lisäksi selvästi korkeampi kuin miehillä. Suomessa on lähes 100 000 75-vuotiasta köyhää naista. Samanikäisten köyhien miesten määrä lasketaan olevan noin 20 000.

Tulokset käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen tuoreesta selvityksestä, missä vertailtiin vanhuuseläkeikäisten naisten ja miesten välisiä köyhyysriskieroja kahdeksassa EU-maassa. Vertailussa olivat mukana Suomen ja Ruotsin lisäksi Alankomaat, Britannia, Espanja, Itävalta, Saksa ja Tanska. Tulokset perustuvat tutkimusaineistoon, jonka tuloja koskevat tiedot ovat vuodelta 2005.

Sukupuolten väliset erot köyhyysriskissä eroavat selkeästi sen mukaan, millaisissa kotitalouksissa eläkeikäiset asuvat. Jos taloudessa ei ole muita tulonsaajia, toimeentulon erot ja köyhyysriski kasvavat. Esimerkiksi Espanjassa sekä eläkeikäisten naisten että miesten yksinasuminen on harvinaisempaa kuin muissa vertailussa mukana olleissa maissa. Espanjassa 75 vuotta täyttäneiden naisten kotitalouteen kuuluu muita maita useammin työikäinen henkilö. Tämä vahvistaa naisten taloudellista asemaa ja tasaa sukupuolten välisiä köyhyysriskin eroja, vaikka naisten omat eläketulot olisivatkin pieniä.

Tutkituista maista esimerkiksi Suomi ja Ruotsi eroavat toisistaan yksinasuvien köyhyysriskin suhteen, vaikka niiden eläkejärjestelmät ovat varsin samankaltaiset. Suomessa yksinasuvien köyhyysriski on korkea molemmilla sukupuolilla. Ruotsissa köyhyysriski koskettaa lähinnä yksinasuvia naisia. Suomen korkeampi köyhyysriski selittyy osaksi sillä, että vähimmäiseläkkeet ovat meillä selvästi pienempiä kuin naapurimaassa.

Selvitys osoittaa, että myös eläkejärjestelmä vaikuttaa vanhuusköyhyyden riskeihin. Kun naisten työura on miehiä lyhyempi ja osa-aikatyö yleisempää, naisten köyhyysriski nousee helposti miehiä suuremmaksi erityisesti ansioeläkkeisiin painottuvissa maissa. Tämä näkyy selvästi Itävallassa, jossa ei ole lainkaan asumiseen perustuvaa tai tarveharkintaista vähimmäiseläkettä.

Alankomaat on hyvä esimerkki maasta, jossa yksin asuvat selviävät omilla tuloillaan. Köyhyysriski on alhainen eikä se nouse iän myötä.   Alankomaiden asumiseen perustuva vähimmäiseläke näyttää tasaavan hyvin sukupuolten välisiä köyhyysriskieroja. Näin käy, jos eläke on kyllin suuri takaamaan myös yksin asuvalle riittävän toimeentulon työhistorian lyhyydestä huolimatta.

 
(Sanomat24, EOK-viestintä)
 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry