logo
EOA: Poliisin aselupakäytäntö ei perustu lakiin! Tulosta Sähköposti

ampuma_aseetApulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja toteaa useisiin kanteluihin antamassaan päätöksessä, että poliisi muutti aselupakäytäntöään ilman lainmuutosta. Tämä herättää kysymyksen, onko lainsäätäjä ohitettu?

 

Oikeusasiamiehelle tehdyissä kanteluissa arvosteltiin sisäasiainministeriön poliisiosaston syksyllä 2008 antamia ampuma-aselupia koskevia ohjeita. Kanteluissa arvosteltiin muun muassa sitä, että käsiaseiden hallussapitoluvat tulisi ohjeen mukaan antaa aina määräaikaisina. Kantelijat viittasivat siihen, että ampuma-aselain mukaan hallussapitolupa myönnetään toistaiseksi, jollei sitä erityisestä syystä ole annettava määräajaksi.

Kantelijat arvostelivat myös vaatimusta lääkärintodistuksen esittämisestä. Samoin pidettiin kohtuuttomina niitä uusia vaatimuksia, joita ohjeet asettavat ampumaharrastuksen osoittamiselle.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan poliisin ylijohdon pyrkimys yhtenäisiin käytäntöihin valtakunnallisella ohjauksella on sinänsä perusteltua. Ohjeiden tulee kuitenkin perustua lakiin ja pysyä sen puitteissa.

Kanteluissa arvosteltu ohjeistus on osin ollut hyvin pitkälle menevää, mitä korostaa ohjeiden määräävä ja vaihtoehdoton muotoilu. Poliisin ylijohto ei kuitenkaan voi yleisen johto- ja ohjausvaltansa perusteella oikeudellisesti sitovasti määritellä, miten ampuma-aselakia tulee yksittäistapauksessa soveltaa.

Pajuoja kuitenkin katsoi, että ohjeita ei voida pitää nykyisen ampuma-aselain vastaisina, koska laki jättää soveltajalleen varsin paljon harkintavaltaa.

Eduskunta ottaa parhaillaan kantaa kanteluissa tarkoitettuihin ja muutoinkin ampuma-aselupien sääntelyn tarpeeseen liittyviin kysymyksiin. Useat ohjeiden menettelytavat on hallituksen esityksessä 106/2009 nostettu lain tasolle. Ampuma-aselain muutosten saattaminen lainsäätäjän käsiteltäväksi on Pajuojan mukaan erittäin perusteltua.

Apulaisoikeusasiamies saattoi käsityksensä sisäasiainministeriön poliisiosaston tietoon.

 

(EOK-viestintä)

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry