logo
Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä kantelu oikeuskanslerille Tulosta Sähköposti
virkafeodalismiEOK on tehnyt kantelun oikeuskanslerille Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä. EOK:n mielestä KKO:n ratkaisu osoittaa vakavia piirteitä virkafeodalismista ja oman ryhmän jäsenen suosimisesta.

 

 

  KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

   

  Tapauksessa KKO:2009:62 käräjätuomari oli tahallaan rikkonut virkavelvollisuuttaan tekemällä toistuvasti totuudenvastaisia merkintöjä Tuomas-järjestelmään. Hän on merkinnyt syytteessä tarkoitetut asiat ensin ratkaistuiksi salatakseen hovioikeudelle toimitettavassa vireillä olleiden asioiden ikärakennetilastossa sen, että asioiden ratkaiseminen oli viivästynyt.

  Tämän jälkeen hän on poistanut merkinnät siitä, että kyseiset jutut oli ratkaistu, minkä menettelyn tarkoituksena on ollut välttyä aikaisemman totuudenvastaisen merkinnän paljastumiselta.

  Myöhemmin hän on vielä uudelleen merkinnyt asiat ratkaistuiksi, jotta hänen aiemmat totuudenvastaiset merkintänsä eivät paljastuisi hovioikeudelle toimitettavassa uudessa ikärakennetilastossa.

  Oikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää nostamaan syytteen käräjätuomaria vastaan. Tekojen tekijässään osoittama tuomarille sopimaton epärehellisyys huomioon ottaen oikeuskansleri piti perusteltuna, että syyttäjä vaatii tuomioistuimessa käräjätuomaria menettämään käräjätuomarin virkansa. EOK:n jäsenistön piirissä vaatimusta on pidetty oikeana ja perusteltuna.

   

  Korkein oikeus katsoi teon kuitenkin vain 50 päiväsakon tasoiseksi hyvin lievästi paheksuttavaksi teoksi. Käräjätuomaria ei tuomittu menettämään käräjätuomarin virkansa.

  Virheellisten merkintöjen tekemisen motiivina oli se, että tuomari oli hakenut Jyväskylän käräjäoikeudesta käräjätuomarin virkaa. Jos asioiden kohtuuton viivästyminen olisi tullut ilmi tässä hakumenettelyssä, tuomarille ei todennäköisesti olisi ollut mahdollista saada virkaa Jyväskylän käräjäoikeuteen. Koska tuomari nyt on nimitetty Jyväskylän käräjäoikeuteen, hän myös onnistui hyötymään rikoksistaan.

  Näin professori Jyrki Virolainen on lausunut asiasta:

  "6. Miksi käräjätuomari sitten teki sanotut väärät merkinnät, mikä oli hänen motiivinsa? Syy on selvä. Hän halusi välttyä tulemasta ilmi, kun hän oli pitänyt kolmea riita-asiaa ratkaisematta monta vuotta. Hänellä oli jo tässä kohdin selvä hyötymistarkoitus. Mutta tämä ei vielä riitä, sillä todellinen hyötymistarkoitus on tämä: tuomari oli hakenut 11.5.2007 haettavaksi julistettua Jyväskylän käräjätuomarin virkaa.
  Viranhakumenettelyssä hovioikeus antaa virkaesityksen tekevälle tuomarinvalintalautakunnalle lausunnon viranhakijoista. Tässä tapauksessa Vaasan hovioikeus on antanut lausuntonsa viranhakijoista kesällä 2007. Tuomarinvalintalautakunta teki virkaesityksen loka-marraskuussa ja nyt syytteessä ollut käräjätuomari nimitettiin hakemaansa Jyväskylän käräjäoikeuden tuomarin virkaan virkaesityksen mukaisesti 23.11.2007 pidetyssä Tasavallan presidentin esittelyssä.
  7. Tuomarin suorittama manööveri onnistui eli hänen onnistui väärien merkintöjen avulla salata sekä hovioikeudelta että tuomarinvalintalautakunnalta, että hänellä oli ollut ja oli edelleen ratkaisematta kolme "ikivanhaa" eli 3-4 vuotta vanhaa asiaa. Jos pitkään jatkunut asioiden "päällä makaaminen" olisi paljastunut Vaasan hovioikeudelle jo kesällä 2007, on varmaa, ettei tuomaria olisi uuteen virkaan nimitetty. Tuomari teki väärät merkinnät siis a) salatakseen virkavelvollisuutensa rikkomisen ja b) hankkiakseen itselleen hyötyä virantäyttömenettelyssä."
  http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2009/07/126-kko-200962-virkarikokseen.html

  Vastaavan tasoinen epärehellinen hyötymistarkoitus tarkoittaa tavallisella kansalaisella sekä edun menetetyksi tuomitsemista että ankaraa rangaistusta.

  EOK:n jäsenistön piirissä on nähty, että korkeimman oikeuden nyt tehty ennakkopäätös kertoo korkeimman oikeudellisen instituutiomme asenteen tuomarin asemaa ja hänen virkavelvollisuuksiaan kohtaan. Se antaa ymmärtää, että tuomarilla ei ole todellista virkavastuuta lain noudattamisessa. Se antaa myös ymmärtää, että ei sillä niin väliä, miten tuomari lopulta asennoituu ja toimii tuomioistuimiin saapuneita asioita ratkaistessaan.

  Euroopassa vallitsi vuosisatoja järjestelmä nimeltä feodalismi. Sen ideana oli, että eliitin edustajille annettiin nautinta-alueita, joissa eliitin edustaja sai tehdä lähes mitä tahansa. EOK:n jäsenistölle tämä ratkaisu osoittaa omalta osaltaan piirteitä virkafeodalismista.

   

  EOK:n jäsenistön piirissä on nähty, että korkeimman oikeuden ratkaisu poikkesi oikeuskanslerin vaatimuksesta, koska siinä mitä ilmeisemmin ei ole otettu huomioon kaikkia niitä seikkoja, joita oikeuskansleri on oman vaatimuksensa perusteina ottanut huomioon. Oikeuskanslerin vaatimuksen taustalla mitä selkeimmin on ollut tosiasiallinen rikoksella saatu henkilökohtainen hyöty, joka kattaa myös sen viran, jonka hoitoa KKO:n mukaan tuomarin on soveliasta jatkaa.

   

  EOK:n jäsenistön piirissä esiintyy vahva käsitys siitä, että oikeuskanslerin vaatimuksella on ollut hyvin vahvat perusteet. Toisaalta EOK:n jäsenistön piirissä esiintyy vahva käsitys siitä, että KKO:n jäsenet ovat rikkoneet velvollisuutensa huomioida monia tässä asiassa relevantteja seikkoja suosiakseen tietoisesti tai alitajuisesti saman sosiaalisen ryhmän (tuomarikunta) jäsentä. Päätöksenteon tutkimuksen näkökulmasta tässä asiassa toteutuu saman sosiaalisen ryhmän jäsenen muita ihmisiä suosiollisempi kohtelu.

  Ingroup bias is the preferential treatment people give to those whom they perceive to be members of their own groups.

   

Asia on osuvasti ilmaistu myös professori Jyrki Virolaisen lausumana:

"Miksi sitten KKO on "sortunut" tuollaiseen erittäin supistavaan ja virheelliseen laintulkintaan? Kyse on minusta yksinkertaisesti tarkoituksenmukaisuudesta ja häkellyttävän tendenssimäisestä päätöksenteosta. KKO ei ole halunnut, että käräjätuomari tuomittaisiin viralta pantavaksi."

"27. Tulipa taas kerran todistetuksi paikkansapitäväksi vanha kansanviisaus, jonka mukaan korppi ei korpin silmää noki! Ei edes paria oksaa alempana istuvan lajitoverinsa silmää, voitaisiin lisätä."

 

Mikäli tilanne on edellä EOK:n jäsenistön piirissä havaitun kaltainen, oikeuskanslerin tulee ryhtyä myös KKO:n jäsenten velvollisuuksien täyttämistä valvovana joihinkin toimiin, joiden tulee olla niin tehokkaita, että ne kykenevät vastaamaan edellä mainittuun virkafeodalismiin ja oman ryhmän jäsenen selvään suosimiseen.

"Oikeuskanslerin tulee myös valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa" (PL 106 §).

 

Rovaniemellä 21.7.2009

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto – EOK ry

Jarmo Juntunen
 toiminnanjohtaja,
 lainsäädäntötoimittaja
 

 

 

* Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry on kansalaisten ja yrityksien riippumaton ja puolueeton oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 2004.

Miksi EOK:n kannattaa liittyä 

* vahvistat ja edistät jäsenyydelläsi tärkeää oikeusturvatyötä
* saat oikeusturvaneuvontaa, ohjausta ja koulutusta kaikilla oikeusaloilla * saat jäsenpalvelun kautta ammattitaitoista ja luotettavaa asiantuntija-apua
* saat jäsenpalvelun kautta EOK:n seurannan ja valvonnan omaan oikeusturva-asiaasi
* saat oikeusturva-asiasi osaksi EOK.n laajempaa kollektiivista oikeudellista edunvalvontaa
* kehität ja ajantasaistat osaamistasi laillisten oikeuksiesi puolustamiseksi
* verkostoidut muiden jäsenten kanssa ja voit osallistua erilaisiin vertaistukiryhmiin

 

Säilytä EOK-jäsenyys
 
*EOK:n tutkimuksien ja seurannan mukaan ihmisellä on useita oikeusturvaongelmia elämänsä aikana. Siksi on tärkeää säilyttää EOK-jäsenyys!  

 

Copyright 2006 - 2017 EOK ry